Foto: Jenny Sandberg

Kvalitet i fokus

För Praktikertjänst är det viktigt att erbjuda patienterna en säker och god vård. Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom hela koncernen och syftar till att leverera bättre vårdkvalitet och högre patientsäkerhet.

Praktikertjänsts långsiktiga mål är att säkerställa och utveckla vården som bolaget erbjuder patienterna. Arbete med kvalitet och patientsäkerhet grundas på regelverken för hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter. 

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Praktikertjänsts ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ska säkerställa att allt arbete följer lagar och föreskrifter, och utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Affärsområde Tandvårds ledningssystem certifierades 2011 enligt ISO 9001:2008.

Diplomering

För att stötta verksamheterna i kvalitetsarbetet finns en organisation med utvalda tandläkare och läkare som med jämna mellanrum besöker verksamheterna och ger stöd i kvalitetsfrågor.

Praktikertjänst har även ett internt diplomeringssystem som ser till att alla  verksamheter uppfyller myndigheternas krav. Verksamheterna inom Hälso- och sjukvård och Tandvård diplomeras årligen.

Uppdaterad 21 september, 2015