Etisk handel

Vi vill bidra till att skapa en hållbar framtid och på ett långsiktigt och integrerat sätt ge en positivt bidrag till de samhällen där vi verkar. Praktikertjänst följer självklart alla de lagar och förordningar som finns på området, vi tar avstånd från korruption och vi ställer höga krav på våra leverantörer.

Alla affärer och avtal som görs i Praktikertjänsts namn sker på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt. Anbud och anbudsgivare behandlas objektivt. Möjlighet till konkurrens utnyttjas.

Vi ställer hårda krav på leverantörer och deras underleverantörer. För att säkerställa att dessa krav upprätthålls genomför vi kontinuerliga uppföljningar med leverantörer. Leverantören ska vid förfrågan kunna visa att man följer kraven till vår belåtenhet och de leverantörer som misslyckas blir föremål för omedelbar uppsägning av avtal. 

Våra krav finns på bland annat följande områden:

 • Arbetsmiljö, miljö och säkerhet
  Leverantören och deras underleverantörer ska erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats för sina medarbetare och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Mänskliga rättigheter
  Leverantören och deras underleverantörer ska stödja och respektera de principer som FN har tagit fram för näringslivet.
 • Diskriminering, jämställdhet och mångfald
  Leverantören och deras underleverantörer får inte acceptera någon form av diskriminering avseende religion, etniska ursprung, hudfärg, nationalitet, kön,fysisk förmåga, sexuell läggning eller annat som kan upplevas somsärskiljande.
 • Lagar och förordningar
  Leverantören och deras underleverantörer ska följa samtliga lagar, regler, förordningar och krav vid tillverkning och distribution av varor och tjänster som levereras till Praktikertjänst.
 • Barnarbete
  Leverantören får inte utnyttja barnarbete som definierats i FN:s barnkonvention.
 • Tvångsarbete
  Leverantören och deras underleverantörer får inte utnyttja tvång, våld eller hot för att framtvinga någon form av ofrivilligt arbete.
 • Missbruk av våld
  Leverantören får inte utöva någon form av våld emot arbetstagare.
 • Kollektiv förhandling
  Leverantören och deras underleverantörer ska upprätthålla föreningsfrihet och verka för rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Löner och förmåner
  Löner och förmåner ska rätta sig efter gällande lagar och avtal.
 • Arbetstid och övertid
  Arbets- och övertid ska rätta sig efter gällande lagar och avtal.
 • Givande och tagande av mutor
  Leverantören och deras underleverantörer ska motarbeta all form avkorruption, inklusive utpressning, mutor och bestickning.
 • Kartellbildning
  Leverantören och deras underleverantörer ska motarbeta alla former avaktivitet som kan bryta mot kartellagstiftning.

Uppdaterad 30 mars, 2015