Användarvillkor

 1. TILLÄMPLIGHET OCH OMFATTNING
  • Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för den digitala tjänst ("Mitt PTJ" eller "Tjänsten") som Praktikertjänst AB, org. nr. 556077-2419 ("vi" eller "Vårdgivaren") tillhandahåller och som du ("du" eller "Användaren") får tillgång till genom applikationer för iOS och Android och/eller via webbplatserna hos de av Vårdgivarens mottagningar som är anslutna till Tjänsten. Tjänsten baseras på en digital plattform som möjliggör för Vårdgivaren att tillhandahålla medicinsk rådgivning till Användaren genom videomöten och chattmeddelanden.
  • Genom Tjänsten kan du boka tid vid någon av Vårdgivarens digitala mottagningar och få kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal genom videosamtal och/eller via en chattfunktion. För att kunna ge adekvat och relevant hälso- och sjukvård behöver du svara på ett antal frågor i Tjänsten som är relevanta för dina besvär, samt beskriva dina symptom. Under videomötet, eller i chattsamtalet, tillhandahåller vi en medicinsk bedömning, ger råd och skriver ut de recept som vi bedömer vara nödvändiga.
  • Tjänsten är begränsad till vård avseende de specifika sjukdomsslag som anges i Tjänsten. Tjänsten är inte avsedd att användas i situationer som kräver akut sjukvård, då du i stället ska vända dig till den allmänna vården genom att uppsöka akutmottagningen vid närmaste sjukhus eller i nödläge ringa det allmänna larmnumret 112 (SOS).
  • Användarvillkoren beskriver även Vårdgivarens behandling av dina personuppgifter i samband med din användning av Tjänsten. För att kunna använda Tjänsten krävs att du lämnar vissa samtycken. Hanteringen av dina samtycken beskrivs närmare i punkterna 11 och 12 nedan.
 2. användarregistrering
  • För att kunna använda Tjänsten måste du godkänna dessa Användarvillkor, samt logga in med ditt Bank-ID. Genom att godkänna Användarvillkoren bekräftar du att du har läst och förstått innebörden av dem. Tjänsten får bara användas av, och avse, den person som vården gäller. Vårdnadshavare kan dock logga in med sitt eget Bank-ID och söka vård för barn som föräldern är vårdnadshavare för. För vård som är initierad av Vårdgivaren och som avser barn under 18 år kontaktar Vårdgivaren alltid vårdnadshavaren.
  • Du registrerar dina kontaktuppgifter i samband med att du söker vård hos någon av våra digitala mottagningar. Du ansvarar själv för att de uppgifter som du lämnar är fullständiga och korrekta, och för att du lämnar uppdaterade uppgifter om förhållandena ändras.
 3. Användning av tjänsten
  • Du förbinder dig att inte, utöver vad som framgår av dessa Användarvillkor och eventuella instruktioner som ges i Tjänsten, använda Tjänsten för andra ändamål än medicinsk konsultation, och endast i de fall där du är behörig enligt punkten 2 ovan.
  • Vidare förbinder du dig att följa de instruktioner som ges i Tjänsten, eller av Vårdgivaren på annat sätt. Vårdgivaren är inte ansvarig för sådan obehörig åtkomst till Tjänsten som är ett resultat av din underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra sådan åtkomst.
  • Vårdgivaren förbehåller sig rätten att när som helst avsluta din tillgång till Tjänsten om Vårdgivaren misstänker att du bryter mot Användarvillkoren eller annars agerar på ett sätt som riskerar att orsaka skada för Vårdgivaren eller tredje part.
 4. priser och betalningsvillkor
  • Priser och betalningsvillkor för videomöten och chattmeddelanden med Vårdgivaren framgår av vid var tid gällande prislista, vilken tillhandahålls i Tjänsten i samband med att du kontaktar Vårdgivaren.
  • Betalning sker via fakturering efter fullföljt möte i Tjänsten. I de fall mötet i Tjänsten inte fullföljs, eller resulterar i ett fysiskt besök på vårdcentralen, debiteras du inte för mötet i Tjänsten.
  • Du kan kostnadsfritt avboka ett möte inom 24 timmar före den aktuella mötestiden. Avgift för avbokning senare än 24 timmar före inbokat möte eller uteblivet besök faktureras i efterskott.
 5. tillgänglighet
  • Vårdgivaren har som målsättning att Tjänsten ska ha hög tillgänglighet, vilket innebär att du ges möjlighet att besöka Tjänsten under dygnets alla timmar. Du kan boka in ett möte med Vårdgivaren genom kontakt med mottagningen via Tjänsten. Bemanningstiderna i Tjänsten kan variera.
  • Vårdgivaren har, på grund av tekniska orsaker, eller av underhålls- eller säkerhetsskäl, rätt att när som helst vidta åtgärder som kan påverka din möjlighet att använda Tjänsten. Under sådana omständigheter ska Vårdgivaren, i den mån det är rimligt och möjligt, informera om begränsning eller avbrott i tillgången till Tjänsten, till exempel genom att publicera information på sin webbplats eller liknande.
  • För att kunna använda Tjänsten krävs viss utrustning, samt tillgång till nätverk och liknande och det är ditt ansvar att se till att du har tillgång till sådan nödvändig utrustning och att den fungerar. Vårdgivaren har ingen skyldighet att åtgärda fel i din utrustning, programvara eller i anslutande nätverk eller liknande. Inte heller ansvarar Vårdgivaren för virus eller annat säkerhetsangrepp på din utrustning.
 6. tredjepartsprodukter
  • För att kunna använda Tjänsten måste du ha tillgång till vissa tredjepartsapplikationer, såsom t ex Bank-ID. Du är själv ansvarig för att installera och uppdatera sådana tredjepartsapplikationer.
  • Du som användare ansvarar för att nyttjandet av tredjepartsapplikationer sker i enlighet med de villkor som gäller i förhållande till leverantören. Du förbinder dig att hålla Vårdgivaren skadelös för det fall anspråk skulle riktas mot Vårdgivaren till följd av din användning av en tredjepartsapplikation. Vårdgivaren ansvarar inte för fel, och garanterar inte heller funktionaliteten, i tredjepartsapplikationer.
 7. Ansvar och ansvarsbegränsning
  • Hälso- och sjukvårdstjänsterna tillhandahålls under Vårdgivarens vårdgivaransvar utifrån vid var tid gällande lagstiftning.
  • Utöver punkten 7.1 ovan är Vårdgivaren är inte ansvarig för skada, vare sig direkt eller indirekt skada, som åsamkas dig eller någon tredje part på grund av Tjänsten, eller din användning av denna. Du har inte heller rätt till ersättning från Vårdgivaren vid utebliven eller begränsad tillgång till Tjänsten, oavsett orsak.
 8. VARAKTIGHET och uppsägning
  • Dessa Användarvillkor gäller från den tidpunkt då du registrerar din användarprofil i Tjänsten, och fram till dess att du avregistrerar ditt användarkonto, vilket kan göras när som helst och med omedelbar verkan. Uppsägning kan också ske på Vårdgivarens initiativ under de förutsättningar som anges i punkten 3.3 ovan. Användarvillkoren upphör också att gälla omedelbart om Vårdgivaren väljer att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten.
  • Vårdgivaren har vid tidpunkten för avregistreringen, oavsett orsak, fortsatt tillgång till kontot fram till dess att eventuellt pågående vårdärende har avslutats och journalföring har skett.
 9. villkorsändring och ändringar i tjänsten
  • Vårdgivaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i eller tillägg till dessa Användarvillkor. Vårdgivaren kommer att informera dig om ändringen på lämpligt sätt, och genom att fortsätta använda Tjänsten anses du ha accepterat de ändrade Användarvillkoren.
  • Uppgraderade funktioner och nya versioner av Tjänsten kan komma att implementeras i den utsträckning som Vårdgivaren anser lämplig. Vårdgivaren förbehåller sig rätten att, utan förvarning och när som helst, göra ändringar i Tjänsten eller i det sätt Tjänsten tillhandahålls. Vårdgivaren har också rätt att när som helst, oavsett anledning, avbryta tillhandahållandet av Tjänsten.
 10. immateriella rättigheter

Alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, avseende Tjänsten och dess utformning och tillhandahållande, inklusive applikationer, mjukvara, manualer, dokumentation och liknande tillhör Vårdgivaren. Utöver rätten att använda Tjänsten enligt dessa Användarvillkor erhåller du inga rättigheter avseende Tjänsten, eller sådant material som genereras av din användning av Tjänsten.

 1. personuppgiftsbehandling och användning av data
  • Genom användning av Tjänsten är du införstådd med att du i egenskap av Användare är patient och att Vårdgivaren har laglig rätt att inhämta och behandla personuppgifter om dig som behövs för vården, i vissa fall efter samtycke.
  • Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig vid din användning av Tjänsten. Närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, och om dina rättigheter, finns i Personuppgiftspolicyn, som du hittar här.
  • Genom att acceptera dessa Användarvillkor och använda Tjänsten samtycker du till att behörig personal hos Vårdgivaren inom ramen för Tjänsten
   • får ta del av din läkemedelsförteckning, och
   • får kontakta dig med påminnelser, kallelser och aviseringar via SMS eller e-post i enlighet med de villkor som anges i avsnitt 12.

Om du inte samtycker kommer du inte kunna använda Tjänsten, och hänvisas istället till en fysisk mottagning.

 1. meddelanden och notifieringar
  • Genom att använda Tjänsten accepterar du att all kommunikation från Vårdgivaren eller dess underleverantör till dig kan ske elektroniskt via SMS eller e-post.
  • Du ska uppge det telefonnummer, och vid behov den e-postadress, till vilket du önskar att Vårdgivaren från tid till annan ska sända bekräftelser, påminnelser och andra meddelanden.
  • Du ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas i Tjänsten är korrekta och du är skyldig att utan dröjsmål meddela Vårdgivaren om eventuella förändringar av kontaktuppgifterna.
 2. tvistelösning och tillämplig lag
  • Svensk rätt tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvister med anledning av Användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol i Sverige.
  • Alternativt kan du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt:
  • Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Användarvillkor eller Tjänsten till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).
  • Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol. Webbplatsen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • För synpunkter på vården har du också möjlighet att vända dig till patientnämnden i din region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).