en bild

Digifysisk vård kan förbättra och förenkla vården

Pandemin fungerade som en katalysator för vårdens digitalisering. Mottagningar och vårdpersonal har snabbt ställt om för att möta efterfrågan på ökad digital tillgänglighet. Samma utveckling syns i hela hälso- och sjukvården liksom för Praktikertjänsts verksamhet. Detta är ett av de främsta fokusområdena i strategi PTJ2025 som styrelsen beslutade under 2021. För den fortsatta utvecklingen av en vård med hög tillgänglighet och god kontinuitet krävs stärkta krav på både fysisk och digital närvaro.

Med risk för smittspridning begränsade pandemin möjligheterna till fysiska möten. En konsekvens blev en kraftigt ökad efterfrågan på digitala vårdbesök. Från januari 2020 till januari 2021 ökade de digitala besöken i regionernas primärvård med 278 procent, enligt Socialstyrelsen. Utvecklingen är ett led i vårdens digitala omvandling och framgår i såväl primärvården som i andra delar av hälso- och sjukvården och tandvården.

Praktikertjänsts verksamhet visar hur den digifysiska vården adderar värde för både patient och vårdgivare. För vårdgivare bidrar digitaliseringen till att patientens vårdresa blir mer överskådlig, vilket förenklar det tvärprofessionella arbetet och samverkan mellan olika yrkeskategorier. Bättre förutsättningar för triage och planering skapar också förutsättningar för en mer effektiv samordning av rätt patient, på rätt plats och i rätt tid. Att vårdgivare får bättre verktyg bidrar i förlängningen även till ökad patientsäkerhet och kortare ledtider. Den ökade tillgängligheten har också ett stort värde för patienter som kan få hjälp med sina besvär på distans. Ett alltmer digitalt arbetssätt har sannolikt även bidragit till att stävja spridningen av såväl covid-19 som andra säsongsvirus.

Mitt PTJ passerar en miljon digitala patientärenden

I ljuset av tilltagande digitala vårdbehov påskyndade Praktikertjänst sin digitala utveckling och rullade i november 2020 ut vårdappen Mitt PTJ. Intresset har varit stort hos såväl patienter som vårdcentraler alltsedan starten. I december 2021, tre år efter att Mitt PTJ:s förlaga Praktikertjänst 24 först lanserades, uppnådde Praktikertjänst en milstolpe när en miljon digitala patientärenden passerades. Mitt PTJ:s framgång är inte bara sprunget ur ett stort behov, utan kan också härledas till vårdpersonalens omställningsförmåga och en god användarupplevelse. Den digitala tjänsten får höga betyg av patienterna och placerar sig i topp bland de mest nedladdade vårdapparna i Sverige. När antalet ärenden fortsätter öka är det viktigt att utveckla användarupplevelsen i appen inom ramarna för både funktionalitet och gränssnitt. Ett sådant arbete bedrivs också i Praktikertjänst.

Under året har allt fler av Praktikertjänsts vårdcentraler anslutit sig till Mitt PTJ och intresset har även ökat utanför primärvården. Det har också följts upp av ökat stöd till digitaliserade enheter, bland annat i form av utbildning och inspirationsdagar. Vid verksamhetsårets slut använde 59 vårdcentraler, sju specialistmottagningar och 79 tandläkarmottagningar appen. Det vittnar om en fortsatt stark digital utveckling inom Praktikertjänst. Praktikertjänst har under året även infört en stödfunktion där patienter kan ta kontakt med en sjuksköterska för att ställa frågor. Funktionen befinner sig ännu i en testfas, men har redan hunnit bidra med nya insikter. Till exempel framgår att ett tidigt mänskligt bemötande kan lyfta bort oro från patienten och i förlängningen minska antalet ärenden för vårdgivaren.

Hög tillgänglighet och god kontinuitet

I utredningen ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” föreslogs krav på att så kallade nätläkare måste kunna erbjuda möjlighet till fysiska besök i regioner där de erbjuder vård via video och chatt. Ett sådant förslag är en viktig åtgärd för att skapa förutsättningar för kontinuitet i vårdmötet och en sammanhållen vårdkedja. Men motsvarande krav måste även ställas på befintliga fysiska vårdcentraler, det vill säga att de ska erbjuda en digital vårdkontakt vid behov. Ytterst handlar det om att svara upp mot patienters behov av tillgänglig primärvård och att värna långsiktiga vårdrelationer. Det görs bäst genom ett nationellt primärvårdssystem med krav på både digital och fysisk närvaro. Praktikertjänsts modell fokuserar på långvariga relationer där patienter ska känna trygghet i att de får träffa samma vårdgivare över tid. Med en stärkt samverkan mellan den digitala och fysiska vården skapas bättre förutsättningar för hög tillgänglighet i kombination med god kontinuitet.

Vikten av en behovsstyrd vård

I takt med att den digifysiska vården utvecklas är det viktigt att fortsatt värna en behovsstyrd vård som verkar i harmoni med regionernas och vårdgivarnas resurser. Ökad tillgänglighet aktualiserar vissa utmaningar i det avseendet. Lägre trösklar kan göra vården mer efterfrågestyrd och utmana principen om vård efter behov. Det leder till stora samhällsekonomiska kostnader och riskerar att addera ytterligare belastning till den redan hårt ansatta vårdpersonalen. För en jämlik och rättvis vård är det viktigt att tillgängligheten aldrig gör avkall på vårdens prioriteringsprinciper med utgångspunkt i det medicinska behovet.

Blocks