en bild

Ansvarstagande för våra gemensamma resurser

Praktikertjänsts verksamheter fyller en viktig samhällsfunktion och vi vill vara drivande i utvecklingen av vården. Genom att ge patienter en god och högkvalitativ vård och bidra till hälsa och välbefinnande har vår kärnverksamhet nära koppling till den globala utvecklingsagendan.

2021 har varit ett utmanande år för Praktikertjänst och för vården i stort. Under året har Praktikertjänsts medarbetare gjort betydande insatser, ofta under en pressad och stressad situation, för att hantera pandemi, vårdskuld och vaccinering mot covid-19. Det är därför viktigt att vi, tillsammans med andra vårdaktörer, offentliga såväl som privata, tar ansvar för de utmaningar som vården står inför.

En ansvarsfull aktör

Att vara en ansvarsfull aktör innebär att Praktikertjänst följer etablerade och förankrade processer för att bemöta och hantera eventuella missförhållanden eller andra områden där verksamheten potentiellt har en negativ påverkan på samhället eller miljön. För oss innebär det bland annat att följa regelverk om läkemedel- och kemikaliehantering samt att systematiskt och riskbaserat arbeta med informationssäkerhet i enlighet med NIS-lagen. Det innebär också att Praktikertjänst bedriver en ansvarsfull och ekonomiskt sund verksamhet. Under våren 2020 sökte bolaget stöd för korttidspermittering från Tillväxtverket, ett viktigt stöd för att arbetstillfällen inte skulle gå förlorade. Som mest var 3 400 personer permitterade, det motsvarar nästan två tredjedelar av Praktikertjänsts anställda. När patienterna började komma tillbaka under hösten och vintern 2020/2021 återhämtade sig verksamheterna och bolagets ekonomiska utveckling vände. I juli 2021 fattade därför en enhällig styrelse beslut om att på eget initiativ betala tillbaka korttidsstödet i sin helhet. Totalt 213,5 miljoner kronor återfördes i början av augusti till Tillväxtverket.

Arbete för ett öppet företagsklimat och en hållbar värdekedja

Praktikertjänst tar ansvar för att bedriva en ekonomiskt sund och långsiktig verksamhet i samklang med den miljö vi verkar i. Det innebär att vi inte accepterar åtgärder som snedvrider konkurrensen eller som hindrar en sund ekonomisk utveckling. Vårt mål är att ha ett friskt företagsklimat i verksamheten, där hög affärsetik och utvecklingsmöjligheter alltid har hög prioritet. För att säkerställa det arbetar Praktikertjänst proaktivt för att undvika risker kopplade till mutor och korruption.

Vi har riktlinjer för att motverka etiska missförhållanden i leverantörskedjan och för att markera emot mutor och korruption. Våra medarbetare, patienter, uppdragsgivare och leverantörer är de viktigaste källorna till insikter om eventuella brister. Den som misstänker en oegentlighet som strider mot våra värderingar, affärsetiska policy eller lagen, ska alltid kunna komma till tals utan rädsla för repressalier. Genom ett visselblåsarsystem på vårt intranät kan uppgifter lämnas anonymt. 2021 lämnades sex anmälningar.

Stärkt tillgänglighet och digital utveckling – en miljon hanterade ärenden

För Praktikertjänst är det viktigt att vården är tillgänglig för alla. Coronapandemin har visat behovet av digitala vårdtjänster, då många patienter inte har kunnat besöka vårdcentraler och specialistmottagningar fysiskt. Under 2021 har vi därför vidareutvecklat tjänsten Mitt PTJ, där patienter får möjlighet att få vård både fysiskt och digitalt. Flera vårdcentraler vittnar också om en ökad patientsäkerhet och om kortare väntetider till fysiska besök.

Mitt PTJ underlättar dessutom för planering, vägledning och patientkontakt för delägarna. Under året passerade Mitt PTJ milstolpen en miljon digitala ärenden. Appen besöks av över 35 000 patienter varje månad och toppar listor över mest nedladdade vårdappar.

Hållbara inköp och miljömärkta produkter

Allt fler patienter intresserar sig för hållbarhet och miljöfrågor. Det ställer i sin tur högre krav på oss som ansvarstagande vårdaktör. Praktikertjänst arbetar aktivt för att adressera och hantera vår verksamhets påverkan på miljön. Vårt miljöarbete styrs av våra hållbarhetsriktlinjer, kraven i miljölagstiftningen och tillhörande förordningar samt att miljösamordnare utses på mottagningarna för att bevaka och driva miljöarbetet framåt.

Hållbara inköp och leverantörsuppföljningar är viktiga styrmedel för att nå en hållbar utveckling. Att bedriva ett aktivt arbete med kontroll av leverantörskedjan minskar de miljömässiga och sociala riskerna i verksamheten och säkerställer lagefterlevnad enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och kommande human rights due diligence (HRDD). I den interna inköpsportalen finns vissa möjligheter för våra verksamheter att välja miljömärkta produkter. Val av varor vid inköp är dock upp till varje enskild mottagning. Praktikertjänst arbetar därför för att lyfta miljömärkta produkter i sortimentet för att underlätta för verksamheterna att välja dessa.

Under 2021 antog Praktikertjänst även en ny bilpolicy. För tjänstemän på Praktikertjänsts kontor innebär den att tjänste- och förmånsbilar måste vara el- eller laddhybrid. Än så länge ställs inte motsvarande krav på delägare men incitament har tagits fram för att främja valet av el- och laddhybrider.

Förbrukning av engångsmaterial utgör en betydande del av hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens klimatpåverkan. Att byta ut produkter av fossil plast till biobaserade alternativ ger en lägre klimatpåverkan. Praktikertjänst arbetar därför med att lyfta fram fler sådana produkter i vår inköpskanal. I syfte att minska onödig användning av plast har samtliga plastmuggar från de dentala förbrukningsleverantörerna tagits bort från det upphandlade förbrukningssortimentet i Centralupphandlingen. Som ersättning till plastmuggar finns pappmuggar i olika storlekar att tillgå. Praktikertjänst ser stor potential i att bättre samordna inköpen för att säkerställa hållbara produktval och färre transporter. Under 2022 kommer vi att satsa på utbildningar inom inköp med syfte att minska vår påverkan på miljön.

Säker hantering av läkemedel, kemikalier och kvicksilver

På Praktikertjänst har alla verksamheter tillgång till ett kemikaliehanteringssystem som stöd i det systematiska arbetet med kemikalier. Systemet ger förslag på utbytesprodukter som ett stöd i substitutionsarbetet. Våra miljöcertifierade mottagningar genomgår årligen interna och externa miljörevisioner. Mottagningarna arbetar aktivt med läkemedels- och kemikaliehantering i syfte att undvika skadlig påverkan på omgivningen. Som ett led i Agenda 2030 arbetar vi med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna. Trots att amalgam förbjöds i Sverige 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp från dentalt amalgam. Urborrning av gamla amalgamfyllningar och läckage av kvicksilver kan lagras i avloppsrör och medföra skadliga utsläpp. Praktikertjänsts projekt Hg-rid-Life, som pågått mellan 2016 och 2020, har syftat till att minimera tandvårdens utsläpp av kvicksilver. 320 av våra 800 tandvårdslokaler miljösanerades mellan 2014 och 2021. Över 78 kilo kvicksilver har omhändertagits som farligt avfall. Projektet nominerades under 2021 som ett av de bästa LIFE-projekten under 2020 av EU-kommissionen. De som nominerats av EU-kommissionen anses vara de mest innovativa, inspirerande och effektiva LIFE-projekten av de 129 projekt som avslutades under 2020. Webbverktyget www.hg-rid.eu och information om projektet www.praktikertjanst.se/life finns fortsatt tillgängligt publikt på webben.
Praktikertjänst delar på så sätt med sig av erfarenheter och kunskaper till andra.

Externa samarbeten

Som ansvarsfull aktör värderar vi samarbeten med andra viktiga samhällsaktörer, vars värderingar och syften stämmer överens med våra egna. Under 2021 har vi utvecklat våra samarbeten med organisationerna Operation Smile, Läkare utan gränser och laget.se.

Miljösanerade

358 tandvårdsmottagningar är miljösanerade 

Nöjda delägare

80% nöjda delägare 2021

Nöjda medarbetare

87% nöjda medarbetare 2021

Hållbart medarbetarengagemang

84 i hållbart medarbetarengagemang (HME) -index 2021

84 i patientnöjdhet

84 i patientnöjdhet inom primärvård 2021

82,4 i patientnöjdhet

82,4 i patientnöjdhet inom tandvård

1 000 000 digitala vårdmöten

Praktikertjänsts digitala vårdtjänst Mitt PTJ passerade i december 2021 en miljon digitala patientärenden, och har sedan dess ökat kraftigt.

84 nya delägare

84 nya verksamma delägare anställdes under 2021.

14 externa förvärv

14 externa förvärv under 2021, varav ett är bolagsförvärv.