en bild

En god arbetsmiljö för våra medarbetare

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva vårdföretag. Vi strävar efter att vara det främsta alternativet för alla som arbetar inom vården. Att våra medarbetare är nöjda och engagerade är en förutsättning för att vi i förlängningen ska kunna förbättra hela sjukvården. Det är så vi gör svensk vård bättre.

Medarbetarnas engagemang bygger en god arbetsmiljö

Praktikertjänsts kooperativa modell, där varje medarbetare har hög grad av delaktighet, öppnar upp för ett systematiskt arbete för att skapa en god arbetsmiljö. Vår decentraliserade modell ger medarbetare själva möjlighet att lyfta utvecklingsmöjligheter och arbeta för att stärka arbetsmiljön.

I syfte att ytterligare fånga upp förändringspotential och utvärdera arbetsmiljön genomför vi årligen medarbetarundersökningar. Frågorna i undersökningen baseras på Hållbart medarbetarengagemang (HME) som rekommenderas av SKR. För 2021 visar Praktikertjänsts årliga medarbetarundersökning Arbetsmiljöpulsen en rekordhög nöjdhet. Totalt HME-index för Praktikertjänst 2021 var 84, en ökning från 82 året innan. Årets undersökning genomfördes i oktober 2021 och 66 % av alla tillfrågade medarbetare svarade, en ökning från 53 % under 2020.

I arbetsmiljöundersökningen får medarbetarna svara på frågor som rör stress, motivation, ledarskap och trivsel, samt frågor om diskriminering, kränkande särbehandling samt hot och våld. Andelen medarbetare som uppgav att de utsatts för kränkande särbehandling, diskriminering eller hot och våld ökade något mellan 2020 och 2021 till 6,1 %. Vi har nolltolerans, vilket innebär att vi tar avstånd från och konsekvent motverkar all form av kränkande särbehandling, diskriminering samt hot och våld. En riskbedömning av hot och våld genomförs årligen, samt en påminnelse om att genomföra e-utbildningen om hot och våld. För verksamheter med särskilda behov finns även lärarhandledd utbildning samt kurs i självförsvar.

Fortsatt höga stressnivåer i spåren av pandemin

Coronapandemin har resulterat i hård belastning på den svenska hälso- och sjukvården. I arbetsmiljöundersökningen 2020 syntes en trend av ökade stressnivåer hos våra medarbetare. Stress mäts i undersökningen på tre parametrar: "för mycket att göra", "psykiskt påfrestande arbete", och "otillräcklighet". Under 2021 uppgav medarbetarna en generellt lägre stressnivå och två parametrar visar resultat som är bättre än innan pandemins start. Andelen medarbetare som uppger att arbetet är psykiskt påfrestande sjönk med fem procentenheter och andelen som känner sig otillräckliga varje vecka minskade med 10 procentenheter. Nivåerna är fortfarande långt över snittet på den övriga arbetsmarknaden. Däremot upplevde Praktikertjänsts medarbetare lägre nivåer av stress jämfört med regionerna.

Tiden under pandemin har varit oerhört tuff för vårdanställda, som redan innan pandemin var tungt belastade. Därför ser Praktikertjänst att det är extra viktigt att utvärdera resultat från arbetsmiljöundersökningar. Det här är en fråga som rör både den offentliga och privata vården, varför vi kommer behöva samarbeta och kraftsamla för att nå en hållbar arbetsmiljö i hela vårdkedjan. Praktikertjänsts verktyg för det här arbetet är ett arbetsmiljöprogram som lanserades i början av 2021 och som implementerats under året.

Sjukfrånvaro

Att tampas med hög sjukfrånvaro och personalomsättning är generella utmaningar för hela vården. Under 2021 minskade sjukfrånvaron inom koncernen till 4,2 %, samtidigt som personalomsättningen fortsatt är låg. Att den inrapporterade sjukfrånvaron ökade 2020 beror troligtvis på en bättre rapporteringsgrad, och att anställda uppmanats stanna hemma vid minsta symtom samt att vaccinationerna mot covid-19 kom igång i slutet av året. Den låga personalomsättningen beror på att våra medarbetare uppskattar den decentraliserade arbetsmiljön som möjliggör för påverkan och inflytande för alla.

Säkra strålmiljöer

Säkra strålmiljöer är en betydelsefull del i en god arbetsmiljö och det är viktigt att våra medarbetare är uppdaterade om strålsäkerhet. Därför är det en del av introduktionsutbildningen för nya medarbetare och finns med i våra obligatoriska utbildningar för medarbetare inom tandvård. Under 2021 har utbildningen fått en rad förbättringar för öka kunskapen ytterligare. Varje bestrålning från våra strålkällor sker efter en berättigandebedömning och optimeras för att bli så bra som möjligt med hänsyn till det kliniska syftet, vilket innebär en rimlig stråldos som varken är för hög eller för låg.

Dessutom kontrolleras och underhålls utrustningen kontinuerligt enligt tillverkarens och myndigheters instruktioner.

Kompetensutveckling i fokus genom hela karriären

Praktikertjänst är en lärande organisation. För att utvecklas och ge ännu bättre vård står kompetensutveckling i fokus genom hela karriären. I vår kompetensportal PTJ Akademi erbjuds medarbetare möjlighet till vidareutveckling genom ett brett kursutbud. Under 2021 lanserades ett nytt verksamhetsutvecklingsprogram för hälso- och sjukvård, Optimera. Programmet fokuserar på utveckling inom ledarskap, kvalitet samt patientsäkerhet och den första kursen handlade om hur verksamheter kan accelerera den digifysiska omställningen. Dessutom lanserades flera nya digitala utbildningar.

Praktikertjänst har också tagit fram den obligatoriska arbetsmiljöutbildningen SAMsyn. Utbildningen ger chefer och arbetsmiljöombud den kunskap som Arbetsmiljöverket kräver. Utbildningen är anpassad till arbetsmiljön i verksamheterna. För långsiktigt framgångsrika verksamheter behövs skickliga ledare. Därför satsar Praktikertjänst också på skräddarsydda ledarskapsutbildningar för verksamhetschefer. Vi är övertygade om att ett starkt och förtroendeingivande ledarskap är viktiga pusselbitar för både effektiviteten och för att vara en hållbar arbetsplats.

Framtidens medarbetare

Praktikertjänst arbetar aktivt för att synas på arbetsmarknaden som en attraktiv arbetsplats. Idag är åtta av tio anställda kvinnor och en av tre verksamhetsansvariga delägare är utlandsfödda. För att svara mot rekryteringsbehov för framtiden har Praktikertjänst initierat samarbeten med universitet, högskolor och arbetsmarknadsmässor. Med anledning av restriktioner till följd av covid-19 har arbetet dock inte kunnat utövas som förväntat. Trots det ser studenter Praktikertjänst som en alltmer attraktiv arbetsplats. Bland läkar- och tandläkarstudenter har Praktikertjänst klättrat tio placeringar sedan förra året på Universums studentundersökning över ”Sveriges mest attraktiva arbetsgivare”.

Hållbart medarbetarengagemang

84 i hållbart medarbetarengagemang (HME) -index 2021

Nöjda delägare

80% nöjda delägare 2021

Nöjda medarbetare

87% nöjda medarbetare 2021

84 nya delägare

84 nya verksamma delägare anställdes under 2021.

14 externa förvärv

14 externa förvärv under 2021, varav ett är bolagsförvärv.

1 000 000 digitala vårdmöten

Praktikertjänsts digitala vårdtjänst Mitt PTJ passerade i december 2021 en miljon digitala patientärenden, och har sedan dess ökat kraftigt.