en bild

Händelser under året

Praktikertjänst skapar förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst.

Styrelsen fattar beslut om
strategin PTJ2025

I juni 2021 fattade styrelsen beslut om den nya strategin PTJ2025. Strategin går ut på att öka bolagets värde och stärka dess marknadsposition, samtidigt som vi befäster våra förstaplaceringar i oberoende kvalitetsmätningar. Detta görs med utgångspunkt i tre fokusområden: tillväxt, digifysisk vård och ökad samverkan.

Praktikertjänsts verksamheter skalar upp och fortsätter växa

Många av Praktikertjänsts verksamheter har växt och skalat upp under året. Ett exempel är satsningen Stockholm Kids som utgår från visionen om att bli den bästa medicinska, neuro- och primärpsykiatriska barnsjukvården i Region Stockholm. I juni 2021 öppnade de en ny mottagning med ett upptagningsområde som omfattar hela Region Stockholm. Stockholm Kids utför utöver det medicinska uppdraget även adhd-utredningar och psykologisk behandling. På så sätt kan man säkerställa en sammanhållen vårdkedja som inte delar upp den somatiska och psykiska hälsan utan ser helheten.

Nya initiativ för stärkt
patientsäkerhet

Kvalitet och patientsäkerhet har alltid varit en ledstjärna för Praktikertjänst. I slutet av oktober arrangerades den första Patientsäkerhetsveckan – en årlig temavecka som gav tillfälle att vidare inspirera alla verksamheter till ett aktivt patientsäkerhetsarbete. Under veckan avhandlades bland annat frågor kring undvikbara skador, åtgärder för att förebygga smittspridning och lex Maria-hantering.

Praktikertjänst växer med
nya förvärv

Praktikertjänst har under 2021 fortsatt tillväxtresan genom nya förvärv. Förvärven, som bland annat innefattar nya mottagningar och labb, förstärker verksamheten i flera olika delar, inte minst inom ramarna för verksamhetsformerna Praktikertjänst Dental och Praktikertjänst Vård. Totalt uppgår antal externa förvärv under 2021 till 14, varav ett är bolagsförvärv.

Praktikertjänst Dental och
Praktikertjänst Vård – nya
verksamhetsformer på
frammarsch

Under 2018 lanserades verksamhetsformen Praktikertjänst Dental som innebär att tandläkare kan gå in som anställda utan att vara delägare i koncernen. Praktikertjänst Dental har vuxit stadigt sedan dess och under 2021 lanserades en motsvarande satsning inom primärvården under namnet Praktikertjänst Vård. Verksamhetsformerna kompletterar Praktikertjänsts ordinarie kooperativa modell och fyller en viktig funktion som språngbräda för framtida praktiker. I slutet av 2021 omfattade Praktikertjänst Dental 19 verksamheter och 240 medarbetare. Praktikertjänst Vård omfattade två verksamheter med cirka 45 medarbetare.

Patienterna placerar återigen
Praktikertjänst i topp

Praktikertjänsts verksamheter har de senaste tio åren tillhört de med allra bäst resultat i patientundersökningar. 2021 är inget undantag – än en gång ligger Praktikertjänst i topp när såväl tandvårds- som hälso- och sjukvårdspatienter får säga sitt.

Mitt PTJ passerar en miljon
digitala ärenden

Praktikertjänsts digitala vårdtjänst Mitt PTJ passerade i december 2021 en miljon digitala patientärenden. Milstolpen uppnåddes tre år efter att Praktikertjänsts digitala tjänst, då med namnet Praktikertjänst 24, först lanserades. Mot bakgrund av den tilltagande efterfrågan som pandemin aktualiserade påskyndade Praktikertjänst lanseringen av nästa steg på den digitala förändringsresan – vårdappen Mitt PTJ. Andelen digitala ärenden har sedan dess ökat kraftigt.

Praktikertjänst vaccinerar
över hela Sverige

Strax efter jul 2020 påbörjade Sverige sin massvaccinering mot covid-19. Vaccineringen har varit en viktig åtgärd för att minska smittspridningen och kommer även framåt vara viktig för att stävja uppkomsten av nya virusmutationer. Praktikertjänst har med sina vårdcentraler runtom i Sverige bidragit med vaccinationsinsatser över hela landet.

Tandvårdshuset i Vetlanda nominerade till Svenska Hjältar

I sambandet med våldsdådet i Vetlanda i maj räddade personalen på Tandvårdshuset i Vetlanda livet på en person med ett hjältemodigt ingripande. Tandvårdspersonalens rådiga agerande nominerades till priset ”Årets livräddare” hos Svenska Hjältar.

Fler delägare rustar Praktikertjänst för framtiden

För att Praktikertjänst ska fortsätta vara attraktivt för såväl befintliga som framtida delägare arbetar vi kontinuerligt med att slipa på vårt affärskoncept. En viktig del i det är att säkerställa att vi svarar upp mot delägares behov. Under 2021 har totalt 84 nya delägare anslutit sig till Praktikertjänst, medan 147 har slutat, varav 98 genom pension.

Praktikertjänst prisas i flera
sammanhang

Under 2021 har Praktikertjänsts arbete i olika delar av verksamheten uppmärksammats externt. Till exempel tilldelades tandläkaren Johan Hagman 2021 års Sverkerpris. Sverkerpriset ges årligen ut av American Dental Society of Sweden och Göteborgs Tandläkare-Sällskap till en person som verkar i tandläkare Sverker Toreskogs anda. Ett annat exempel är Luthagens Vårdcentral i Uppsala som fick Region Uppsalas Hälsofrämjandepris. Priset syftar till att uppmärksamma hälsofrämjande insatser i hälso- och sjukvården.

Praktikertjänsts medarbetare
rekordnöjda visar undersökning

När resultatet av Praktikertjänsts årliga medarbetarundersökning Arbetsmiljöpulsen redovisades i november 2021 stod det klart att nöjdhet uppmätte rekordnivåer. Index för ambassadörskap, eNPS, ökade mellan 2020 och 2021 från 32 poäng till 48 poäng samtidigt som Hållbart medarbetarindex, HME, ökade från 82 till 84.

84 nya delägare

84 nya verksamma delägare anställdes under 2021.

14 externa förvärv

14 externa förvärv under 2021, varav ett är bolagsförvärv.

1 000 000 digitala vårdmöten

Praktikertjänsts digitala vårdtjänst Mitt PTJ passerade i december 2021 en miljon digitala patientärenden, och har sedan dess ökat kraftigt.