en bild

Tandvård: Kvalitet och patientmöten i fokus när Praktikertjänst blickar framåt

Pandemin slog hårt mot tandvården och lämnade en stor vårdskuld inför verksamhetsåret 2021. Tandvårdsbesöken har emellertid ökat när vaccinationsgraden gått upp och smittspridningen gått ner, men alltjämt finns ett uppdämt vårdbehov. Samtidigt står tandvården inför en omställning som bland annat ska svara upp mot kommande vårdbehov och förändringar i hur tandvården organiseras.

Coronapandemins snabba intåg i mars 2020 innebar en omvälvande tid för tandvården, med efterverkningar som sträcker sig väl in i 2021. Praktikertjänsts tandvårdspersonal har gjort betydande insatser för att mottagningarna ska fungera under den kanske största utmaningen i modern tid. Med reservation för vissa regionala skillnader har pandemin orsakat betydande minskningar i antal patientbesök, vilket slagit hårt mot branschen som helhet. Till följd av situationen har tandvården byggt upp en stor vårdskuld och med den en ökad risk för försämrad tandhälsa. I takt med att vaccinationsgraden stigit och rekommendationer succesivt hävts under 2021 har vårdbesöken också ökat. Tandvårdens återhämtning är viktig, inte minst för tandhälsan och hanteringen av uppdämda vårdbehov. Ökade möjligheter till planerade besök bidrar också till att motverka lidande för patienter, höga kostnader och försämrad allmänhälsa. Att nya virusmutationer pareras tidigt är därför viktigt för tandvården, liksom hälsotillståndet i största allmänhet.

Sveriges största privata tandvårdsaktör

Praktikertjänst är Sveriges största bolag inom privat tandvård. Nästan var tredje tandvårdspatient i Sverige besöker någon av bolagets cirka 750 tandvårdsverksamheter. Praktikertjänsts verksamheter erbjuder allt från allmän tandvård, implantat och kirurgi till estetisk tandvård och tandteknik. Under 2021 har även användningen av webbtidböcker för tandvård tagit fart efter att ha integrerats i vårdappen Mitt PTJ i slutet av 2020. Bolagets cirka 3 700 medarbetare i tandvården innefattar tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, tandsköterskor och administrativ personal. Av dessa är 765 verksamhetsansvariga tandläkare och således också delägare i Praktikertjänst. Praktikertjänst har också flera dentaltekniska laboratorier, bland annat det nyförvärvade SDIC - Isodental Tandteknik som är en av Sveriges modernaste anläggningar. Nettoomsättningen i affärsområde tandvård uppgick under 2021 till 4 210 (3 606) miljoner kronor. Likt de senaste årens trend har antalet mottagningar minskat något till följd av framför allt pensionsavgångar. Samtidigt har omsättningen per mottagning
ökat något, dels på grund av fler assistenttandläkare och högre produktivitet, dels genom övertag av patientstockar.

Praktikertjänst Dental fortsätter
på inslagen bana

Verksamhetsformen Praktikertjänst Dental, där tandläkare erbjuds att gå in som anställda enhetschefer utan att bli delägare, har mottagits väl sedan lanseringen 2018. Praktikertjänst Dental finns idag från Ystad i söder till Luleå i norr och omfattar, efter en fortsatt kraftig tillväxt under 2021, totalt 19 verksamheter. Den alternativa verksamhetsformen har blivit en uppskattad väg in i Praktikertjänst. Det är även ett sätt för Praktikertjänst att att skapa tillväxt enligt den nya strategin PTJ2025 genom externa förvärv och på så sätt förbli konkurrenskraftiga över tid.

Praktikertjänst påbörjar utrullningen av en ny chefstandläkarfunktion

Praktikertjänsts utbildningschef Anders Jonsson utsågs i december 2021 till chefstandläkare med särskilt ansvar för samhällskontakter och politisk påverkan. Chefstandläkartjänsten är en del av en ny och planerad chefstandläkarfunktion som ska fungera som verksamhetsstöd till alla tandvårdsverksamheter i tandvårdsfrågor. Den andra delen av chefstandläkartjänsten, som ansvarar för odontologi och verksamhetsutveckling, kommer att formas under 2022. 

”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”

Den svenska tandhälsan håller en hög nivå sett över hela befolkningen, inte minst i internationell jämförelse. Men likt mönstret i det allmänna hälsotillståndet föreligger vissa skillnader mellan olika socioekonomiska gruppers tandhälsa. Mot bakgrund av den trenden är det särskilt viktigt att värna det statliga tandvårdsstödet som borgar för varje patients rätt till samma stöd – oavsett socioekonomisk ställning och var i landet man bor. I utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”, som slutredovisades i mars 2021, adresserades frågor som rör
utvecklingen av ett mer resurseffektivt och likformat tandvårdssystem.

Praktikertjänst betonade i ett remissvar att utredningen lyckas väl med sitt uppdrag och gav bifall åt flera av utredningens förslag. Några förslag som lyftes särskilt var övergången från dagens regionala system för tandvård till vuxna med särskilda behov till ett selektivt statligt tandvårdsstöd för samma patientgrupper samt sänkt gräns för avgiftsfri tandvård till 19 år. Det möjliggör att resurser fördelas från friska till sjuka patienter och skapar förutsättningar för att utjämna socioekonomiska samt regionala skillnader.
I remissvaret noterades även att Praktikertjänst gärna sett att utredningen adresserat frågor om hur framtidens tandvård ska organiseras i ljuset av kommande vårdbehov. Tandvården befinner sig i ett formativt skede och redan nu framgår att allt färre insatser kräver tandläkarens tid. Det hade därför också varit relevant att undersöka hur tandläkare, tandhygienist och tandsköterska kan organiseras för att svara upp mot kommande behovsförändringar. Praktikertjänst ställer sig kritisk till utredningens förslag om prisreglering på tandvård som omfattas av förslaget till en så kallad tandhälsoplan, då prisregleringar historiskt haft en negativ påverkan på klinikernas investeringsvilja och kompetensutveckling.

Socialstyrelsen presenterar nya nationella riktlinjer för tandvård

I september 2021 presenterade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för tandvård. Riktlinjerna utökades med rekommendationer för barn, samt personer som behöver särskilt stöd på grund av skörhet eller funktionsnedsättning. Centrala fokus i det nya ramverket är ökade satsningar på förebyggande åtgärder samt en mer behovsanpassad hantering av riskgrupperingar och prioriteringar. Det handlar bland annat om att patienter med hög risk för dålig munhälsa bör kallas oftare till undersökning än de som har låg risk. Socialstyrelsen betonar även att tandvården behöver stärka samverkan med angränsande samhällsgrenar, exempelvis hälso- och sjukvården, barnhälsovården och socialtjänsten.

Praktikertjänst återigen i topp när patienterna säger sitt

Praktikertjänst placerade sig återigen i toppen när Svenskt Kvalitetsindex, SKI, redovisade sin kundnöjdhetsundersökning i mars 2022. Med 82,4 (87,1) var Praktikertjänst, likt tidigare år, ohotad etta, men tappade jämfört med fjolåret. Den övriga privattandvården presterar med ett genomsnitt på 80,8 (85,0) fortsatt bra i jämförelse med Folktandvården där motsvarande nöjdhetsindex uppgår till 70,4 (75,9). För tandvårdsbranschen som helhet uppgår nöjdhetsindex till 76,6, starkt drivet av nöjdheten bland patienterna i den privata tandvården. Som framgår av nöjdhetsmätningen tappar både den privata och den offentliga tandvården i kundnöjdhet, och varför så skett är ännu inte klarlagt.

Att Praktikertjänst fortsätter toppa nöjdhetsindex vittnar om att Praktikertjänsts modell med fokus på kontinuitet, kvalitet och det personliga bemötandet tjänar patienterna väl. Det är också ett kvitto på att det hårda arbete som Praktikertjänsts tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister lägger ner återspeglas i patienternas upplevelse. Trots de utmaningar som pandemin aktualiserat har verksamheterna lyckats värna patientmötet, bygga långsiktiga relationer och bibehålla den höga kvalitet som Praktikertjänst förknippas med.

Rekryteringssatsningar för framtiden

En allt äldre yrkeskår och ökade vårdbehov som uppstår till följd av att andelen äldre i befolkningen ökar, skapar sammantaget stora rekryteringsbehov.

Utmaningen är inte begränsad till Praktikertjänst utan sker på ett brett plan över hela välfärdssektorn, i synnerhet utanför de tre storstadsregionerna. I
takt med att efterfrågan ökar kommer konkurrensen om medarbetare att hårdna ännu mer, varför ökad synlighet och kännedom hos unga tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor, är fortsatt prioriterade frågor och ingår som en viktig del i strategin PTJ2025.

Redan nu framgår dock att de senaste årens arbete haft effekt – i mars 2021 utsågs Praktikertjänst till årets raket i Universums undersökning bland studenter kring ”Sveriges Mest Attraktiva Arbetsgivare”. Praktikertjänst kommer även i ljuset av stora rekryteringsbehov fortsätta värna kvalitet och patientsäkerhet. Det görs bland annat med hjälp av ett obligatoriskt färdighetstest i samband med rekryteringsprocesser.

Även trenden med större enheter och mottagningar som går samman fortsätter. Ett större patientunderlag och bredare strukturkapital gör det möjligt för mottagningar att vara ekonomiskt bärkraftiga över tid. Det senare bidrar också till bättre förutsättningar för att hantera tilltagande krav på odontologisk och verksamhetsorienterad administration.

Blocks