en bild

Vård av hög kvalitet till våra patienter

En god hälsa lägger grunden för människors välbefinnande och potential att bidra till samhällets utveckling. Att investera i hållbara och långsiktiga hälso- och sjukvårdssystem är att investera i samhället i stort. Men för att vården ska vara hållbar krävs att den vilar på övertygelsen om människors lika värde. Värderingar om självbestämmande, integritet och respekt för den enskildes värdighet ligger därför till grund för hela vårt arbete.

Vi strävar efter att alla de patienter som årligen söker vård hos någon av våra mottagningar ska känna sig trygga i att de kommer behandlas lika oavsett ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Vår modell möjliggör hög kvalitet och kontinuitet

Ett bra bemötande lägger grunden för god vård. Information kring behandlingsalternativ och delaktighet i vården är något som patienter i allt högre utsträckning värderar och efterfrågar. Våra mottagningar utvärderas bland annat i nationella patientenkäter som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Våra verksamheter har de senaste tio åren tillhört de med allra bäst resultat i dessa patientundersökningar.

Proaktivitet och utvecklingsfokus säkerställer kvalitetsarbetet

Praktikertjänst är övertygande om att det är genom att lyssna och lära som vi kan bli ännu bättre. Att vi årligen utför patientundersökningar är därför ett viktigt verktyg för att identifiera förbättringsområden och för att arbeta proaktivt och utvecklingsinriktat. Som vårdgivare är patientsäkerheten helt central. I de fall när vårdskador inträffar rapporteras dessa till myndigheterna. Detta samtidigt som vi genomför händelseanalyser i syfte att identifiera bakomliggande orsaker. För att sprida kännedom kring allvarliga vårdskador som föranlett anmälan enligt lex Maria så delar vi information om händelser, identifierade orsaker och åtgärder på vårt intranät genom sammanfattningar och informativa nyhetsartiklar. Införande av nya metoder, material och annat som direkt kan påverka patientsäkerheten föregås alltid av riskanalyser.

Ett viktigt steg i arbetet med att förbättra patientsäkerheten och bibehålla hög kvalitet är att Praktikertjänst sedan 2019 har implementerat ett nytt gemensamt ledningssystem som är processorienterat enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Från och med april 2021 sker allt kvalitetsarbete för verksamheter inom både tandvård och hälso- och sjukvård i det gemensamma systemet. Hösten 2021 infördes även ett nytt system för avvikelsehantering och checklistor. Att rapportera avvikelser, riskobservationer, synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är en viktig del av det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Att säkerställa en god arbetsmiljö är en integrerad process i vårt arbete med patientsäkerhet. Vi arbetar därför med att hitta synergier som bidrar till effektivitet, helhetssyn, delaktighet och högre patientsäkerhet.

På Praktikertjänst hanteras årligen stora mängder patientdata. Det ställer krav på ett bra dataskydd, för att obehöriga inte ska komma åt interna system. Bolaget följer gällande lagar och regelverk för insamling och behandling av personuppgifter och under de senaste åren har system och rutiner uppdaterats för att följa dataskyddsförordningen GDPR. Under 2021 har Praktikertjänsts interna GDPR-utbildning uppdaterats och anpassats för det verksamhetsområde man som medarbetare är verksam inom. Arbetet med att införa en koncerngemensam IT-lösning har fortsatt under året och syftar till att stärka informationssäkerheten ytterligare.

Praktikertjänsts coronasupport

När covid-19 slog till var Praktikertjänst snabba med att tillsätta en coronasupport där flera av kontorets centrala funktioner bildade en egen coronagrupp som träffades löpande för att uppdatera varandra. Coronasupporten startade som en central stödfunktion dit verksamheter kunde vända sig vid frågor kopplade till pandemin. Supportens olika kompetenser gjorde att verksamheterna fick löpande uppdateringar och tolkningar av myndigheternas, regionernas och regeringens olika beslut, riktlinjer och rekommendationer. Genom supporten kunde daglig information kanaliseras ut via såväl telefon som intranät, filmer och mejlutskick. Coronagruppen har fortsatt att träffas även under 2021 för att löpande hantera frågor som pandemin aktualiserar, om än med lägre frekvens. Med nya virusmutationer och fortsatt risk för smittspridning sätter pandemin alltjämt sin prägel på vår vardag, varför vi framåt avser att fortsatt värna den här typen av intern samverkan.

Hållbar riskmedvetenhet

Alla anställda på Praktikertjänst ska ha hög riskmedvetenhet, ta ansvar för en god arbetsmiljö och rapportera alla risker i det dagliga arbetet. Chefer ansvarar för att säkerställa att risken elimineras eller minimeras.

Tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har Praktikertjänst utvecklat ett Hållbart riskmedvetenhetsindex (HRM). HRM-index anger andelen rapporterade riskobservationer i relation till tillbud, arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Värdet går från 0–100, där 0 är sämst och 100 är bäst. Under 2021 uppmättes Praktikertjänsts HRM till 37, det är en försämring jämfört med 2020. En anledning kan vara ökat antal inrapporterade tillbud och olyckor kopplade till smitta och stickskador vid vaccinationer. En annan anledning till den ökade andelen arbetsskador är ökad kunskap om hur man anmäler samt nyttan med rapporteringen. Praktikertjänst bedömer dock att det fortfarande finns ett mörkertal.

84 i patientnöjdhet

84 i patientnöjdhet inom primärvård 2021

82,4 i patientnöjdhet

82,4 i patientnöjdhet inom tandvård

1 000 000 digitala vårdmöten

Praktikertjänsts digitala vårdtjänst Mitt PTJ passerade i december 2021 en miljon digitala patientärenden, och har sedan dess ökat kraftigt.

Miljösanerade

358 tandvårdsmottagningar är miljösanerade