”Nöjda medarbetare är ett kvitto på värdet i vår modell"

2020 var året då coronapandemin lamslog en hel värld. Osäkerheten var enorm. 2021 har också präglats av osäkerhet, men det har även varit ett år där stora delar av ekonomin återhämtat sig och samhället återgått till det normala, något som tydligt återspeglas i Praktikertjänsts verksamheter.

Stadiga när det blåste hårt

När vi gick in i 2021 hade pandemin hela Sverige i ett järngrepp, men vaccinerna var ett ljus i horisonten som gav hopp. De svenska vaccinationerna inleddes redan i december 2020 och några av de första doserna administrerades av Odensvi vårdcentral i Västerås – numera Tegnér vårdcentral – som under stort hemlighetsmakeri gav de första doserna till ett antal äldre på demensboenden i Västerås och Köping. Vaccinationerna har under 2021 i allra högsta grad bidragit till en normalisering av samhället, och omsättningsmässigt är vi nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Återbetalningen

Tandvården har under året sannerligen hämtat igen det betydande tapp som skedde under fjolåret och omsättningen i affärsområdet uppgick under 2021 till 4,2 miljarder kronor jämfört med 3,6 miljarder kronor under 2020. Men det var knappast ett normalår på grund av pandemin. En bättre jämförelse är istället 2019 då omsättningen uppgick till 4,3 miljarder kronor, som vi nu nästan är tillbaka på. Den kraftiga förbättringen är ett resultat
av vårdskulden och hårt arbete under utmanande förutsättningar. I affärsområde hälso- och sjukvård är omsättningen en av de högsta någonsin och uppgår till 4,4 miljarder kronor jämfört med 4,7 miljarder kronor under 2020. Den höga omsättningen beror bland annat på en rad olika tilläggsersättningar i primärvården, exempelvis för vaccination och provtagning kopplade till covid-19. Även här kan det alltså vara värt att istället jämföra med omsättningen för 2019 som uppgick till 4,0 miljarder kronor, exklusive dotterbolagskoncernen som avyttrades under 2020.

Den starka finansiella återhämtningen beror bland annat på att patienterna kom tillbaka till framförallt tandvården tidigare än prognos. De dystra riskscenarier vi målade upp under våren 2020 infann sig aldrig riktigt och vår starka finansiella situation gjorde att styrelsen i juli 2021 fattade beslut om att betala tillbaka hela stödet för korttidspermittering på 229 miljoner kronor.

Möjligheter till stort inflytande

Jag vill rikta ett varmt tack till politiska beslutsfattare och myndigheter som snabbt beslutade om stödåtgärder när många av landets företag och anställda behövde dem som mest. Tack vare korttidsstödet kunde våra medarbetare snabbt vara tillbaka i tjänst så snart patienterna började dyka upp igen. Trots den starka återhämtningen var 2021 ännu ett utmanande år som präglades av osäkerhet för både medarbetare och patienter. Alla medarbetare har under tuffa förutsättningar arbetat oerhört hårt. Därför är resultaten av vår interna arbetsmiljöundersökning en mycket positiv överraskning. Det är nämligen rekordhög nöjdhet där index för ambassadörskap, eNPS, ökade från 32 poäng till 48 poäng mellan 2020 och 2021. Samtidigt ökar Hållbart medarbetarindex, HME, från 82 till 84.

Resultaten visar att Praktikertjänsts ägarmodell med tillitsbaserad styrning fungerar och ger alla verksamheter möjlighet att själva bestämma över bland annat arbetssätt, arbetstider och utbildning. Ägardialogen visade samtidigt på ett antal utvecklingsområden, till exempel inom ramarna för koncerngemensam IT. Dessa kommer fortsatt vara prioriterade under det kommande året för att underlätta för mottagningarna. Det engagemang som finns bland våra medarbetare gör mig otroligt stolt och jag ser fram emot att fortsätta vara med och utveckla och förbättra den svenska tandvården och hälso- och sjukvården.

Carina Olson, vd och koncernchef Stockholm, mars 2022

Carina Olson

vd och koncernchef Stockholm, mars 2021