en bild

Tandvården under 2022

Praktikertjänst är Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård. Nästan var tredje tandvårdspatient i Sverige besöker någon av bolagets 520 mottagningar. Praktikertjänst erbjuder allt från allmän tandvård, implantat och kirurgi till estetisk tandvård och tandteknik.

Affärsområde tandvård har cirka 3 700 medarbetare fördelat på tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, tandsköterskor och administrativ personal. Av dessa är cirka 800 verksamhetsansvariga tandläkare och delägare i Praktikertjänst. Praktikertjänst har också elva dentaltekniska laboratorier över hela Sverige med spetskompetens inom samtliga tandtekniska områden.

Praktikertjänst Dental, en verksamhetsform där tandläkare kan gå in som anställda enhetschefer och tandläkare utan att bli delägare, har fortsatt att utvecklas starkt under 2022. Konceptet har underlättat rekryteringen av nya tandläkare och möjliggör för Praktikertjänst att skapa ytterligare tillväxt genom förvärv av externa tandvårdsverksamheter.

Under året har tio bolag förvärvats inom ramen för Praktikertjänst Dental, som nu inkluderar 22 verksamheter spridda över hela landet – från Luleå i norr till Ystad i söder.

Nettoomsättningen i affärsområde tandvård uppgick till 4 262 (4 210) miljoner kronor under 2022. Antalet verksamheter minskade under året, vilket bland annat kan härledas till pensionsavgångar i kombination med att trenden går mot allt större mottagningar med möjlighet till ökad effektivitet och bättre synergier. Trots att antalet tandvårdsverksamheter blev färre tog Praktikertjänst marknadsandelar inom tandvård, ett viktigt trendbrott för affärsområdet.

Sveriges mest nöjda patienter
Svenskt kvalitetsindex, SKI, mäter varje år kundnöjdheten i en rad olika branscher, däribland tandvården. De senaste åren har den privata tandvården placerat sig i topp med Praktikertjänst i täten. I mätningen för 2022 fick Praktikertjänst ett index på 79,4 jämfört med branschsnittet på 75,5. En viktig anledning till de höga betygen är Praktikertjänsts kooperativa modell. Den skapar engagemang, kvalitetsfokus och kontinuitet i det att patienten alltid träffar samma tandläkare eller tandhygienist. Den fortsatta utvecklingen av vårdappen Mitt PTJ ger dessutom patienterna nya och mer flexibla möjligheter att boka tid och föra dialog med sin klinik, vilket skapar förutsättningar för en ännu bättre patientupplevelse.

Eget journalsystem ökar effektiviteten
Praktikertjänst har ambitionen att vara ledande inom såväl kvalitet som patientsäkerhet. Under 2022 har Praktikertjänst slutfört implementeringen av det gemensamma och molnbaserade journalsystemet Frenda. Systemet har all funktionalitet som krävs för en patientsäker och effektiv tandvårdverksamhet. Det innebär mindre tid till administration och mer tid till patienterna.

En stor fördel med det gemensamma journalsystemet är att det ger utökade analysmöjligheter av verksamhetsdata. Systemet kommer därför framöver att vara ett viktigt verktyg i Praktikertjänsts kvalitetsarbete för att identifiera förbättringspotential, exempelvis genom att behandlingar kan analyseras utifrån resultat.

Systemet möjliggör dessutom inrapportering till det nationella kvalitetsregistret för karies och parodontit, SKaPa. Praktikertjänst är idag den enda större privata vårdgivaren som deltar i kvalitetsregistret, vars syfte är att utveckla vårdkvalitet och behandlingsresultat för tandsjukdomarna karies och parodontit. Samtliga Praktikertjänsts verksamheter rapporterade in data till registret under 2022. Registret innehåller nu behandlingsdata för närmare åtta miljoner patienter. Möjligheten att få en samlad bild av kvaliteten inom svensk tandvård och vanliga tandsjukdomars utveckling är mycket betydelsefull för vårdutveckling, utveckling av nationella riktlinjer och som underlag för ny forskning.

Stort engagemang för att utveckla svensk tandvård
Tandvårdens finansiering hamnade i strålkastarljuset under valrörelsen. I Tidöavtalet, som låg till grund för att utse en ny regering ledd av Ulf Kristersson (M), föreslogs en utredning för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård. Från Praktikertjänsts perspektiv finns det frågor av större betydelse som en ny regering bör prioritera för att Sverige fortsatt ska ha en munhälsa i världsklass. Den främsta frågan är bristen på tandvårdspersonal, inte minst i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden.

Det var också en av huvudpunkterna i Praktikertjänsts rapport ”Hur mår egentligen den svenska tandvården?” som publicerades under 2022. I rapporten föreslog Praktikertjänst bland annat ett obligatoriskt bastjänstgöringsår i tandläkarutbildningen med syfte att stimulera till arbete där behoven är som störst samt stärka den kliniska färdigheten. Bastjänstgöringen föreslås kompletteras med ett statligt bidrag som är högre i glesbygd och i de delar av storstäderna som det är svårt att rekrytera medarbetare till.

Privata vårdgivare är betydelsefulla för att erbjuda jämlik och högkvalitativ tandvård i hela landet. Nästan hälften av landets tandläkare arbetar idag i privat verksamhet. Men för att mindre mottagningar ska ha möjlighet att bedriva tandvård måste regler och tillsyn anpassas utifrån verksamhetens storlek. De administrativa kraven får inte bli så höga att de riskerar att ta onödigt mycket tid från patienterna.

Under 2022 har Praktikertjänst bedrivit ett mycket aktivt arbete för att föra fram dessa frågor, såväl i löpande dialog med ansvariga politiker och myndigheter som genom seminarier och deltagande under Almedalsveckan. Frågorna är viktiga både för de egna delägarna och verksamheterna, och inte minst för att Sverige fortsatt ska ha en väl fungerande tandvård med samma goda munhälsa och höga patientnöjdhet som idag.