Hur en kartläggning går till

Som ett av de första stegen i projektet kartläggs amalgamavskiljare, sugsystem och avloppsrör vid Praktikertjänsts tandvårdsmottagningar. Resultaten ska ligga till grund för att vidareutveckla metoder och teknik så att kvicksilverutsläppen kan minska ytterligare.

Kartläggningen består av flera delar:

Sugsystem och amalgamavskiljare

En översyn av installation av sugsystem och amalgamavskiljare görs för att se om något eventuellt behöver åtgärdas. Även avskiljare i vask/steril omfattas av kartläggningen. 

Sedan den 1 januari 1985 ska alla behandlingsstolar vara anslutna till godkända amalgamavskiljare, enligt en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och dentalbranschen. De stora partiklarna fångas upp av avskiljaren, men de fina amalgampartiklarna är svårare att avskilja och går ut i avloppsvattnet. Avskiljningsgraden påverkas också av hur avskiljaren sköts och underhålls.  

 Vattenprov

Ett vattenprov tas, i den mån det är möjligt, för att se hur mycket kvicksilver som läcker ut till avloppsvattnet trots avskiljaren. 

Provtagning av vatten från amalgamavskiljare och mätning av utgående halt kvicksilver är ett sätt att kontrollera funktionen av avskiljarna. Det finns uppgifter om att upp till 20 procent av amalgamavskiljarna har för höga utsläpp av kvicksilver i avloppet.

Ett mål med projektet är att de mottagningar som har ett resultat på vattenprover gällande utgående halt kvicksilver till avloppsvattnet på mer än 1,000 μg/l ska minska halten med 50%. Resultatet av screeningen, d v s kartläggning av amalgamavskiljare och sugsystem, visar att majoriteten av mottagningarna redan har resultat på mindre än 200 μg/l. Det kan vara ett bevis på att underhåll och skötsel av amalgamavskiljare är god.

Resultat vattenprover vid kartläggningen

Avloppsrör
En översyn av avloppsrören ingår i kartläggningen. Om mottagningen har ett torrt system, d v s där det finns en amalgamavskiljare vid varje behandlingsstol, demonteras delar av stolen för att kunna verifiera ett antal viktiga parametrar. Till exempel är rördiametern viktig för att bedöma åtkomligheten vid eventuella framtida saneringar. Om mottagningen har ett vått system, d v s behandlingsstolarna är kopplade till central avskiljare, görs en grundlig genomgång av hela systemets funktion och duglighet.

Sammanställning av information
Sweden Recycling har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och Praktikertjänst tagit fram ett underlag där samtliga uppgifter från kartläggningen samlas. Sweden Recycling analyserar kvicksilverprovet och Praktikertjänst sammanställer information och provsvar. Klinikerna får en återkoppling som visar resultat av vattenproverna och status på sugsystem och avskiljare. Se mall för återkoppling här.

All information samlas i en databas utan möjlighet att koppla informationen till enskilda mottagningar.

Webbaserat verktyg

Ett öppet och kostnadsfritt utbildningsmaterial om hur tandvården kan minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam. Här finns korta filmer, interaktiva artiklar och dokument. Webbverktyget finns på flera språk: svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Läs mer