en bild

Pensionsstiftelse

Syfte

Praktikertjänst AB:s Pensionsstiftelses (Stiftelsens) uteslutande ändamål är att trygga av Praktikertjänst AB givna utfästelser enligt allmän pensionsplan eller annorledes samt av Praktikertjänst AB från Läkartjänst AB och Tandläkartjänst AB övertagna utfästelser åt dessa arbetstagare eller efterlevande. Stiftelsen ska förvalta tillgångarna på ett sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för bolaget och dess pensionskollektiv.

Placeringsprofil

Stiftelsen får placera tillgångarna i enlighet med den av styrelsen beslutade referensportföljen vilket för närvarande innebär 25 procent aktier och 75 procent räntebärande tillgångar. Fördelningen får dock variera inom en ram på +/- 20 procentenheter. All förvaltning av stiftelsens kapital sker genom direkt investeringar med egen personal.

Pensionsstiftelsens ESG Process

Stiftelsen har haft ett samarbete med GES sedan 2014 och numera med Sustainalytics efter deras förvärv av GES. Sustainalytics är en normbaserad övervakningstjänst som ger investerare tidiga anmälningar av företag vars beteende potentiellt strider mot FN: s Global Compact-principer och relevanta internationella standarder för frågor om miljö, social och ekonomisk styrning (ESG). Sedan långt tidigare har Praktikertjänst även haft ett förbud mot investeringar i tobaksbolag. Vi investerar inte i värdepapper utgivna av bolag som tillverkar och tobaksprodukter.

Sustainalytics screenar och tillhandahåller bolagsanalys för de bolag vi äger i stiftelsen samt de bolag som ingår i våra jämförelseindex. Vid flaggning av bolag för eventuella avvikelser mot ESG standards så granskas dessa för eventuell åtgärd som i vissa fall avinvestering. I de allra flesta fall rör det sig om att Stiftelsen öppet tillsammans med andra anslutna kunder uppdrar åt Sustainalytics att ”engagera” med regelbrytarna. Detta innebär att vi genom vår företrädare utövar påtryckningar för förändring. Detta är ett effektivt sätt för oss att vara aktiva ägare i ESG frågor, och inte bara rösta med fötterna. 

Stiftelsens Styrelse har fastställt en aktieägarpolicy.

Stiftelsens aktieinnehav i enskilda bolag normalt är relativt litet och därför har Stiftelsen valt att inte publicera en redogörelse för hur Stiftelsen röstat vid årsstämmor.

Regelverk och information

Stiftelsen är registrerad i Sverige, tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Stiftelsens omfattas av krav i regelverk som innebär att viss information ska lämnas externt om Stiftelsens verksamhet och om Stiftelsens aktieägarengagemang. Det handlar dels om information som ska göras publik, dels information som ska lämnas på begäran till personer som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till. 

Stiftelsen lämnar information på begäran till personer som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och personer som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen.

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Praktikertjänsts värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Läs mer om Praktikertjänsts visselblåsarsystem här.

Den information som finns på denna webbsida, stadgar, årsredovisning och placeringsriktlinjer kan begäras i pappersform från: pensionsstiftelsen@ptj.se 

Ekonomisk ställning

Pensionsstiftelsens tillgångar uppvisade en god värdetillväxt under 2019 och avkastningen för helåret uppgick till +8,1 procent (-0,2 procent). Bra, men ändå lite sämre än marknaden, representerad av stiftelsens viktade jämförelseindex. De längsta statsobligationerna på marknaden fortsatte att notera fallande räntor, vilket innebär att förväntade framtida realräntor för dessa värdepapper blev ännu mer negativa. Ju längre obligationer desto större värdeökning vid fallande ränta, vilket missgynnade vår försiktigare fokus på löptider med kortare inlåsning av räntor. Korta ränteportföljen och tillväxtmarknader avkastade klart bättre än sina jämförelseindex och aktieportföljen hängde nätt och jämnt med marknaden.

Stiftelsen hade vid utgången av 2019 en förmögenhet på 11 021 Mkr (10 939 Mkr) efter gottgörelse på 757 (660) Mkr för 2019. Konsolideringsgraden uppgick vid årsskiftet till 121,8 procent (116,4 procent).