Personuppgiftslagen

Visselblåsarfunktionen - så hanteras dina personuppgifter.

När du använder visselblåsarfunktionen kan du vara helt anonym. Praktikertjänst tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Nedan har vi sammanställt några viktiga punkter gällande dataskyddsförordningen som kan vara bra att känna till.

Personuppgifter

Vid alla tillfällen är Praktikertjänst skyldiga att följa lagstiftningen gällande hantering av personuppgifter. Det är av största vikt att du som ska lämna uppgifter via visselblåsarfunktionen känner dig trygg.

Anonymitet

Som anmälare kan du välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Oavsett så tas alla anmälningar på allvar och utreds. För våra externa utredare kan det underlätta det fortsatta arbetet om vi kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter, därför kommer vi att efterfråga kontaktuppgifter. Det är emellertid alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter.

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot Praktikertjänst kan det emellertid framgå av Internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot Praktikertjänsts nätverk.

All datakommunikation och lagring av personuppgifter är krypterad för att undvika att de förvanskas eller kommer till obehörigas kännedom.

Personuppgiftsansvar

Praktikertjänst och respektive dotterbolag där den som anmäls för en oegentlighet är anställd ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt lag.

Syftet med registrering av personuppgifter

Personuppgifterna kommer endast att användas för utredning inom visselblåsarfunktionen. I riktlinjerna för visselblåsarfunktionen kan du läsa om vilka anställda och/eller företrädare som kan anmälas via visselblåsarsystemet. Här kan du också läsa om vilken typ av missförhållanden som kan rapporteras. Per Datainspektionens rekommendation kan du endast rapportera in missförhållanden som avser eller berör personer i ledande befattningar såsom chefer (alla nivåer), ledningsgrupp, övriga nyckelpersoner och styrelse. Gäller ditt ärende övrig personal ska du rapportera ditt ärende direkt till närmaste chef eller HR-avdelningen. Anmäls någon som inte tillhör rätt kategori, eller om oegentligheten inte är tillräckligt allvarligt för att tas om hand inom ramen för visselblåsarfunktionen, kommer ärendet att avslutas och alla personuppgifter raderas. Har du i detta sammanhang valt att tala om din identitet kommer du att få ett meddelande om att denna bedömning är gjord samt information om vart du istället kan vända dig.

Vilka personuppgifter registreras?

Inledningsvis registreras den information som du som anmälare lämnar. Blir det en utredning kommer den information som behövs för att utreda brottsmisstankarna att registreras, vilket primärt innefattar namn, befattning, misstanke om brott och de omständigheter som ligger till grund för anmälan. Information kommer sedan att hämtas från de källor som anses nödvändiga för att utreda brottsmisstankarna.

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter kommer endast att användas av visselblåsarkommitténs utredande funktion samt av det oberoende externa företag som har fått i uppdrag att ta emot anmälan. Uppgifterna är bara tillgängliga för personer som arbetar med den aktuella utredningen. I vissa fall kan en oberoende IT-konsult anlitas för kriminaltekniska undersökningar. Utredningen kan komma att överlämnas till polis eller annan myndighet, exempelvis Ekobrottsmyndigheten.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Personuppgifterna raderas senast två (2) månader efter ärendet om anmäld oegentlighet avslutas.

Information till den som anmäls

En person som anmäls i visselblåsarfunktionen kommer att få särskild information om det. Om det skulle kunna äventyra den fortsatta utredningen, kommer informationen inte att lämnas förrän det bedöms att det inte längre föreligger någon sådan fara. Under den tiden lämnas inte heller några så kallade registerutdrag.