Socialt ansvarstagande

Som Sveriges största aktör inom privat tandvård samt hälso- och sjukvård spelar Praktikertjänst en viktig roll i samhället. Vi vill vara ansvarstagande och driva på utvecklingen för bättre vård och eftersträvar hela tiden en öppen dialog med olika aktörer.

Ett unikt vårdbolag

 Vår vision är att vi ska vara Sveriges mest attraktiva vårdbolag – för patienter, medarbetare och samhället i stort. Praktikertjänst har funnits i snart 60 år. Verksamheten bedrivs genom 1 400 verksamheter, fördelat tandvårds- och tandtekniksverksamheter, specialistenheter, vård- och rehabenheter och dotterbolag. En av hörnstenarna i Praktikertjänsts kooperativa affärsmodell är att endast de som arbetar som verksamhetsansvariga vårdutövare i bolaget kan vara aktieägare. Vi driver verksamheten på affärsmässiga grunder men samtidigt tar vi ett stort samhällsansvar. Vår modell borgar för hög kvalitet och hög kontinuitet. Det visar årliga undersökningar som Nationell patientenkät från SKL och Svenskt Kvalitetsindex mätning om kundnöjdhet i olika branscher. I båda undersökningarna hamnar Praktikertjänst och företagets enheter bland de bästa.

Vi tar ansvar för medarbetarna

Våra medarbetare gör skillnad för patienterna varje dag. De är länken till god kvalitet och deras hälsa, kompetens och värderingsstödda engagemang har en central roll i införandet av nya metoder. Vi strävar efter ett ledarskap som leder till delaktighet, möjlighet att påverka och i slutändan högre vårdkvalitet. Som arbetsgivare är Praktikertjänst angelägen om att varje medarbetare har god hälsa och mår bra både på jobbet och på fritiden. Bolaget arbetar därför aktivt med arbetsmiljöfrågor och friskvård. Grunden till detta arbete är interna riktlinjer och policyer som säkerställer att arbetsmiljölagstiftning och tillhörande förordningar följs. En god hälsa är en prioriterad fråga för Praktikertjänst som vårdbolag, för såväl patienter som medarbetare. Vi tror på ständiga förbättringar och att alla människor kan och vill fortsätta utvecklas. Därför är vi en lärande organisation som erbjuder våra medarbetare möjlighet till kompetensutveckling. Fortbildning är ett sätt att utveckla kvaliteten och därmed ge patienterna den allra bästa vården. För oss inom Praktikertjänst är det viktigt att både chefer och medarbetare söker ny kunskap, uppdaterar befintlig kunskap och säkerställer att de får tillgång till den kunskap som de behöver. Ytterst handlar det om att säkra att Praktikertjänst erbjuder kvalitativ vård och god service till alla våra patienter. Vi har under 2017 genomfört några initiativ som för att stärka oss ytterligare inom utbildningsområden. Vi har lanserat PTJ Akademi, en kompetensportal där alla våra medarbetare kan hitta vårt breda utbud av kurser och få överblick över sin utbildningshistorik

Vi tar ansvar för patienterna

 En god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hållbara hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Praktikertjänst grundades för att underlätta för privatpraktiserande läkare och tandläkare men också för att bedriva en av den vårdsökande allmänheten uppskattad verksamhet. Sedan vår verksamhets början 1960 har vi startat många nydanande och lyckade satsningar inom vård, tandvård, barnomsorg och missbrukarvård för att möjliggöra och säkerställa alla människors rätt till vård och valfrihet. För Praktikertjänst är det viktigt att kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård. Det sker med stöd av vårt kvalitetsarbete och genom ständiga förbättringar, allt för att ge bättre vårdkvalitet och högre patientsäkerhet. Det resultat som kommer fram i patientundersökningar visar att arbetet som görs ger resultat och att det finns skäl att vara stolta över det arbete vi gör. Såväl SKL som SKI gör patientenkäter som mäter kvalitet och patientnöjdhet inom vården. Praktikertjänst verksamheter har de senaste åtta åren tillhört de bolagen med allra bäst resultat

Vi tar vårt samhällsansvar

Våra verksamheter har på sina egna sätt olika bäring och påverkan på miljön och vår omvärld. För oss är det självklart att ta ansvar för att utveckla den svenska vården på ett sätt som främjar hälsa, miljö och hushåller med våra gemensamma resurser. Praktikertjänst tar ansvar för att bedriva en ekonomiskt sund och långsiktig verksamhet i samklang med den miljö vi verkar i. Vi accepterar inte åtgärder som snedvrider konkurrens och hindrar en sund ekonomisk utveckling. Som ett led i detta fattar Praktikertjänst beslut under 2018 om nya mål och KPI:er för produktivitet. Praktikertjänsts mottagningar har generellt en låg belastning på omgivande miljö. Vår målsättning är att följa rutiner och använda produkter som minskar skadlig påverkan på miljö och hälsa. Miljöarbetet styrs av miljöpolicyn och interna riktlinjer. Kraven i miljölagstiftningen och tillhörande förordningar följs. Regionalt tas hänsyn till landstingens/regionernas miljöpolitiska program och kontinuerligt arbete för att bidra till nationella och regionala miljömål. Rutiner för miljöarbete på mottagningarna bedrivs i enlighet med ett webbaserat ledningssystem. Miljöledningssystemets innehåll bestäms både av gällande lagar och föreskrifter och av villkoren för miljöcertifiering enligt ISO 14001. Mottagningarnas miljöarbete ingår i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen och bedrivs på samma systematiska sätt som övriga ledningsfrågor. Respektive mottagning har rutiner för miljöarbetet i ledningssystemet. Alla medarbetare har tillgång till ledningssystemet via intranätet. Miljörutinerna uppdateras årligen av medarbetarna. Uppdateringen säkerställer att tillämpliga lagar och andra krav är kända och följs.

Blocks

Praktikertjänsts hållbarhetsriktlinje

För Praktikertjänst är det självklart att vara en ansvarsfull aktör i samhället som kännetecknas av systematik, samverkan, omtanke och ständiga förbättringar. Vi vill bidra till att skapa en hållbar framtid och på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar.

Läs riktlinjen här