Socialt ansvarstagande

Praktikertjänsts främsta bidrag till en hållbar utveckling är grundat i kärnverksamheten som består av hälsa och välbefinnande. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare i en bransch som präglas av tuffa arbetsförhållanden. Verksamheten är delvis finansierad av skattemedel vilket vi tar ansvar för, samtidigt som en biprodukt av vår leverans påverkar miljön.

FN:s globala hållbarhetsmål

En av flera utgångspunkter för Praktikertjänsts hållbarhetsarbete är FN:s Agenda 2030. Det är en universell agenda som inrymmer de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Våra hållbarhetsmål utgår ifrån FN:s globala mål och vår kärnverksamhet

Våra fokusområden är baserade på gemensamma nämnare mellan FN:s globala mål, vår värde­grund och vår affärsidé. De har identifierats i en analys mellan Agenda 2030 och koncernens styrande dokument. De integreras i vår affärs­plan och blir därmed en naturlig del i den löpande styrningen och uppföljningen av verksamheten. Det skapar en röd tråd mellan FN:s mål och våra styrande dokument.

Följande områden har bäring på vår verksamhet.

Vi tar ansvar för patienterna
Primär koppling till mål 3

 

 

 

Hälsa och välbefinnande

Vår kärnverksamhet är att ge vård av hög kvalitet och på så vis bidra till god hälsa och högt välbefinnande. Vi ser vårt ansvar utifrån hela vårdkedjan.

Vi tar ansvar för medarbetarna
Primär koppling till mål 5 och 8 

Arbetsmiljö och jämställdhet
Engagerade medarbetare och verksamma ägare är en förutsättning för att kunna leverera vård av hög kvalitet. För det krävs god arbetsmiljö och bra villkor.

Vi tar vårt samhällsansvar
Primär koppling till mål 6 och 10

 

 

 

 

 

Miljö och finansiering

Vår verksamhet har påverkan på miljön. Delar av verksamheten är skattefinansierad. Båda dessa
faktorer ställer krav på att agera långsiktigt, hållbart och ansvarstagande gentemot nuvarande och kommande generationer.

Blocks

Praktikertjänsts hållbarhetsriktlinje

För Praktikertjänst är det självklart att vara en ansvarsfull aktör i samhället som kännetecknas av systematik, samverkan, omtanke och ständiga förbättringar. Vi vill bidra till att skapa en hållbar framtid och på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar.

Läs riktlinjen här

Läs hela årsredovisningen

Vill du läsa hela vår årsredovisning? Läs den i PDF-fomart här. 

Till PDF