en bild

Framtidens vård är digifysisk

Pandemin innebar ett paradigmskifte i patienternas efterfrågan på digitala vårdtjänster. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter skapar Praktikertjänst ett ännu starkare vårderbjudande där den digitala och fysiska vården samverkar, vilket adderar värde både för patienterna och för Praktikertjänst som vårdgivare.

Praktikertjänst har under de senaste tre åren genomfört stora satsningar för att skapa ett vårderbjudande som baseras på en stark samverkan mellan digital och fysisk vård. Det ger de bästa förutsättningarna för att kombinera hög tillgänglighet till vård med den höga kvalitet och kontinuitet som är grundläggande i Praktikertjänsts verksamhet. Navet i den digifysiska vården är mobilappen Mitt PTJ. Det är oftast det enda verktyget patienten behöver i kontakten med sin vårdgivare hos Praktikertjänst – allt ifrån att boka tid hos tandläkaren eller ha dialog med en sjuksköterska under ett pågående ärende till att genomföra ett videobesök med sin läkare.

Hög tillgänglighet och nöjda patienter
Under året har allt fler av Praktikertjänsts vårdcentraler anslutit sig till Mitt PTJ och intresset har ökat utanför primärvården. Vid årets slut använde 61 vårdcentraler, 25 specialistmottagningar och 170 tandläkarmottagningar Mitt PTJ. Cirka 70 procent av alla patienter som är listade hos någon av Praktikertjänsts vårdcentraler har idag tillgång till Mitt PTJ och drygt 2 000 chattärenden kommer varje dag in via appen.

Mitt PTJ får höga betyg av patienterna och placerar sig i topp bland de mest nedladdade vårdapparna i Sverige. Fler än nio av tio användare är nöjda eller mycket nöjda med tjänsten och 95 procent skulle rekommendera Mitt PTJ till andra. Det är ett kvitto på att Praktikertjänsts digifysiska vårderbjudande skapar mervärde för patienterna. De kan kontakta vårdgivaren när det passar dem och är inte hänvisade till telefon- eller drop-in-tider. Den ökade tillgängligheten har också ett stort värde för patienter som kan få hjälp med sina besvär på distans.

Nya arbetssätt ökar effektiviteten
För Praktikertjänsts verksamheter är Mitt PTJ mer än en app. Det är en verktygslåda och ett helt nytt arbetssätt som erbjuder attraktiva möjligheter att effektivisera vården i vardagen. Att Praktikertjänst som vårdgivare utvecklar dessa verktyg bidrar långsiktigt till såväl ökad patientsäkerhet som kortare ledtider. Den kanske viktigaste fördelen med Mitt PTJ är att plattformen skapar ökad kontroll i det som kallas första linjen, det vill säga när patienterna först kontaktar vårdgivaren. Patienterna lämnar tydlig information om sitt ärende via appen, vilket ger markant förbättrade möjligheter att sortera och prioritera de ärenden som kommer in.

Resultatet är att patienten får träffa rätt kompetens direkt, något som både sparar värdefulla vårdresurser och ger en komplett vårdupplevelse som leder till hög patientnöjdhet. En framgångsrik implementation av arbetssättet kan dessutom innebära att exempelvis antalet ärenden som kommer in via telefon halveras. Det frigör värdefull tid, inte minst för sjuksköterskorna, som istället kan använda sin tid till att ge vård till fler patienter.

Mitt PTJ erbjuder en överskådlig bild av patientärenden samtidigt som kommunikationshistoriken med patienterna finns samlad på ett enda informationssäkert ställe. Det underlättar det tvärprofessionella arbetet och gör att olika yrkeskategorier kan samverka, med Mitt PTJ som bas, för att ge patienterna bästa möjliga vård.

En framgångsrik implementering av de digitala verktygen, inklusive anpassade arbetssätt, är centralt för att vårdenheterna ska kunna dra maximal nytta av alla de möjligheter som erbjuds idag och den funktionalitet som kommer att utvecklas framöver. Praktikertjänst arbetar centralt för att erbjuda fullt stöd till verksamheterna vid införandet att dessa nya verktyg.

Den enda vårdapp patienten behöver
Praktikertjänsts ambition är att vara Sveriges bästa vårdbolag inom digifysisk vård, på samma sätt som bolaget idag har Sveriges mest nöjda patienter inom fysisk primärvård. Det innebär ett fortsatt arbete med att utveckla användarupplevelsen i appen, både vad gäller användargränssnitt och funktionalitet. Mitt PTJ ska vara ett nav för patienternas kompletta hälso- och sjukvårdsinformation. Helt enkelt den enda vårdapp de behöver. En viktig del handlar om ökad interaktion med andra system, exempelvis att patienten får tillgång till hela sin journal, sina bokade tider och provsvar via appen.

Genom att göra Mitt PTJ till patienternas prioriterade väg in till vården kan Praktikertjänst dra full nytta av möjligheterna att styra patientärenden och resursfördelning på bästa sätt. Det säkerställer en behovsstyrd vård som är effektiv och ger patienten trygghet i att de alltid får träffa samma vårdgivare. Från Praktikertjänsts perspektiv är detta en viktig fråga som behöver adresseras när den digifysiska vården nu utvecklas i snabb takt, såväl nationellt som regionalt. Tillväxten måste ske på ett sätt som värnar en behovsstyrd vård och tar hänsyn till både regionernas och vårdgivarnas resurser.

Ökad digital tillgänglighet får inte göra vården mer efterfrågestyrd, vilket riskerar att leda till stora kostnader för samhället och ytterligare belastning på vårdpersonalen. För en jämlik och rättvis vård är det centralt att ökad tillgänglighet aldrig sker på bekostnad av vårdens prioriteringsprinciper med utgångspunkt i det medicinska behovet.