Kategorier för sidan Praktisk information

Synpunkter och klagomål

Patienter och närståendes synpunkter och klagomål är viktiga för att kunna vidareutveckla och säkra upp vården. Det är därför viktigt att du som patient vet vart du skall vända dig med ett klagomål eller dina synpunkter.

I första hand skall du vända dig till den verksamhet där du fått vård. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och eventuellt utför en åtgärd. Om du känner att du inte får gehör för ditt problem eller din synpunkt av verksamhetsansvarig är du välkommen att kontakta vårdgivare Praktikertjänst AB. Du når oss på följande sätt:

Mejladress: synpunkter@ptj.se
Synpunkter på vård inom hälso- och sjukvård: 010-128 91 16
Synpunkter på vård inom tandvård: 010-128 36 00
Telefontider: tisdag–torsdag mellan kl. 9-11 samt kl. 12-14.

Du kan också vända dig till Patientnämnden (PaN) i den region där du fått vård. Dit kan du vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör landstingsfinansierad vård inom hälso- och sjukvård eller tandvård. 

Från 1 januari 2018 har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) endast skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts.

Mer information om IVO.

Om du anser dig berättigad till ekonomisk ersättning på grund av en vårdskada kan du:

inom Tandvård vända dig till Praktikertjänst AB.
Telefonnummer: 010-128 36 00
Telefontider: tisdag – torsdag mellan kl. 9-11 samt kl. 12-14.
Mejladress: synpunkter@ptj.se

inom Hälso-Sjukvård vända dig till Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

Blocks

Hälso- och sjukvård

1 en 5 vårdpatienter besöker någon av Praktikertjänsts mottagningar. Hos oss arbetar läkare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, psykoanalytiker, terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter och dietister. Vården utförs på våra praktikerdrivna mottagningar eller inom något av våra dotterbolag.