en bild

Vårt hållbarhetsarbete

Praktikertjänsts främsta bidrag till en hållbar utveckling är grundat i kärnverksamheten som består av hälsa och välbefinnande. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare i en bransch som präglas av tuffa arbetsförhållanden. Verksamheten är delvis finansierad av skattemedel vilket vi tar ansvar för, samtidigt som en biprodukt av vår leverans påverkar miljön.

FN:s globala hållbarhetsmål

En av flera utgångspunkter för Praktikertjänsts hållbarhetsarbete är FN:s Agenda 2030. Det är en universell agenda som inrymmer de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Våra hållbarhetsmål utgår ifrån FN:s globala mål och vår kärnverksamhet

Våra fokusområden är baserade på gemensamma nämnare mellan FN:s globala mål, vår värde­grund och vår affärsidé. De har identifierats i en analys mellan Agenda 2030 och koncernens styrande dokument. De integreras i vår affärs­plan och blir därmed en naturlig del i den löpande styrningen och uppföljningen av verksamheten. Det skapar en röd tråd mellan FN:s mål och våra styrande dokument.

Följande områden har bäring på vår verksamhet.

Vi tar ansvar för patienterna
Primär koppling till mål 3

 

 

 

Hälsa och välbefinnande

Vår kärnverksamhet är att ge vård av hög kvalitet och på så vis bidra till god hälsa och högt välbefinnande. Vi ser vårt ansvar utifrån hela vårdkedjan.

Vi tar ansvar för medarbetarna
Primär koppling till mål 5 och 8 

Arbetsmiljö och jämställdhet
Engagerade medarbetare och verksamma ägare är en förutsättning för att kunna leverera vård av hög kvalitet. För det krävs god arbetsmiljö och bra villkor.

Vi tar vårt samhällsansvar
Primär koppling till mål 6 och 10

 

 

 

 

 

Miljö och finansiering

Vår verksamhet har påverkan på miljön. Delar av verksamheten är skattefinansierad. Båda dessa
faktorer ställer krav på att agera långsiktigt, hållbart och ansvarstagande gentemot nuvarande och kommande generationer.

Blocks

Praktikertjänsts hållbarhetsriktlinje

För Praktikertjänst är det självklart att vara en ansvarsfull aktör i samhället som kännetecknas av systematik, samverkan, omtanke och ständiga förbättringar. Vi vill bidra till att skapa en hållbar framtid och på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar.

Läs riktlinjen här

Praktikertjänsts leverantörskod

Praktikertjänst roll som vårdgivare innebär ett tydligt värde för samhället. Vi är en del av Sveriges samlade vårderbjudande. Vår verksamhet medför påverkan på människor och miljö, liksom på ett stort antal intressenter. Det är därför viktigt att vi tar vårt ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart, fossilfritt samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs leverantörskoden här

Läs hela årsredovisningen

Vill du läsa hela vår årsredovisning? Läs den i PDF-fomart här. 

Till PDF

Hållbarhetsrapport 2021

Kärnan i Praktikertjänsts uppdrag är att främja hälsa och bidra till att
vården utvecklas, samtidigt som vi hushållar med våra gemensamma
resurser. Genom ett positivt och integrerat bidrag till samhället bidrar
vi till att skapa en hållbar framtid.

Läs mer

Hållbar tandvård

Hösten 2016 startade Praktikertjänst, i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, ett projekt för att minimera utsläppen av kvicksilver. Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna och trots att amalgam förbjöds 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp av kvicksilver. Projektet har fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat.
Läs merom Hållbar tandvård

Praktikertjänsts miljöprojekt Hg-rid-LIFE nominerat till EU-pris

Praktikertjänsts miljöprojekt Hg-rid är nominerat som ett av de bästa LIFE-projekten under 2020 av EU-kommissionen. Syftet med projektet är att minska utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar. 

Läs mer

Utvecklingsbidrag

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag syftar till att stimulera projekt som kan få betydelse för koncernens verksamhet och utveckling men också i samhället i stort. För 2017 har elva projekt inom tandvård och hälso- och sjukvård tilldelats bidrag. Projekten spänner från ryggmärgsskador och korsbandskirurgi till läskdrickande och tanderosion och har fått dela på 500 000 kronor.

Visselblåsarsystem

Genom vårt visselblåsarsystem kan den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Praktikertjänsts värderingar, affärsetiska policy eller lagen anmäla utan rädsla för repressalier eftersom anmälaren kan välja att vara anonym. 

Läs mer