en bild

Vårt hållbarhetsarbete

Praktikertjänsts främsta bidrag till en hållbar utveckling är grundat i kärnverksamheten som består av hälsa och välbefinnande. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare i en bransch som präglas av tuffa arbetsförhållanden. Under 2023 tar vi krafttag för att vidareutveckla vårt strategiska hållbarhetsarbete, vilket är en viktig beståndsdel i arbetet med att uppfylla vår vision att ge långsiktigt hållbar vård till alla i hela Sverige. Vi arbetar med att identifiera och bedöma vår faktiska och potentiella påverkan på miljö och mänskliga rättigheter och hur vi påverkas som bolag. Hemsidan är under uppdatering, tills dess kan du läsa mer om vårt arbete i vår årsredovisning.

Blocks

Praktikertjänsts hållbarhetspolicy

För Praktikertjänst är det självklart att vara en ansvarsfull aktör i samhället som kännetecknas av systematik, samverkan, omtanke och ständiga förbättringar. Vi vill bidra till att skapa en hållbar framtid och på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi verkar.

Läs policyn här

Praktikertjänsts uppförandekod

Praktikertjänsts uppförandekod utgör våra styrande principer och regler och tydliggör vad Praktikertjänst står för. Den är ett fundament för allt vårt agerande, alla processer, styrdokument och vårt ledningssystem.

Läs uppförandekoden här

Praktikertjänsts leverantörskod

Praktikertjänst roll som vårdgivare innebär ett tydligt värde för samhället. Vi är en del av Sveriges samlade vårderbjudande. Vår verksamhet medför påverkan på människor och miljö, liksom på ett stort antal intressenter. Det är därför viktigt att vi tar vårt ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart, fossilfritt samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs leverantörskoden här

Visselblåsarsystem

Genom vårt visselblåsarsystem kan den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Praktikertjänsts värderingar, affärsetiska policy eller lagen anmäla utan rädsla för repressalier eftersom anmälaren kan välja att vara anonym. 

Läs mer