en bild

Pensionsstiftelse - delägare

Syfte

Stiftelsens syfte är att trygga Praktikertjänst AB:s utfästelser om pension till nuvarande och tidigare anställda kostnadsställeansvariga praktiker samt deras efterlevande enligt allmän pensionsplan i form av PTP-planen och övriga utfästelser till samma grupp anställda. Stiftelsen ska förvalta tillgångarna på ett sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för bolaget och dess pensionskollektiv.

Placeringsprofil

Stiftelsen får placera tillgångarna i enlighet med den av styrelsen beslutade referensportföljen vilket för närvarande innebär 25 procent aktier och 75 procent räntebärande tillgångar. Fördelningen får dock variera inom en ram på +/- 20 procentenheter. All förvaltning av stiftelsens kapital sker genom direkt investeringar med egen personal.

Pensionsstiftelsens ESG Process

Stiftelsen har haft ett samarbete med GES sedan 2014 och numera med Sustainalytics efter deras förvärv av GES. Sustainalytics är en normbaserad övervakningstjänst som ger investerare tidiga anmälningar av företag vars beteende potentiellt strider mot FN: s Global Compact-principer och relevanta internationella standarder för frågor om miljö, social och ekonomisk styrning (ESG). Sedan långt tidigare har Praktikertjänst även haft ett förbud mot investeringar i tobaksbolag. Vi investerar inte i värdepapper utgivna av bolag som tillverkar och säljer tobaksprodukter.

Sustainalytics screenar och tillhandahåller bolagsanalys för de bolag vi äger i stiftelsen samt de bolag som ingår i våra jämförelseindex. Vid flaggning av bolag för eventuella avvikelser mot ESG standards så granskas dessa för eventuell åtgärd som i vissa fall kan innebära försäljning. I de allra flesta fall rör det sig om att Stiftelsen öppet tillsammans med andra anslutna kunder uppdrar åt Sustainalytics att ”engagera” med regelbrytarna. Detta innebär att vi genom vår företrädare utövar påtryckningar för förändring. Detta är ett effektivt sätt för oss att vara aktiva ägare i ESG frågor, och inte bara rösta med fötterna. 

Stiftelsens Styrelse har fastställt en aktieägarpolicy.

Stiftelsens aktieinnehav i enskilda bolag normalt är relativt litet och därför har Stiftelsen valt att inte publicera en redogörelse för hur Stiftelsen röstat vid årsstämmor.

Regelverk och information

Stiftelsen är registrerad i Sverige, tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Stiftelsens omfattas av krav i regelverk som innebär att viss information ska lämnas externt om Stiftelsens verksamhet och om Stiftelsens aktieägarengagemang. Det handlar dels om information som ska göras publik, dels information som ska lämnas på begäran till personer som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till. 

Stiftelsen lämnar information på begäran till personer som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och personer som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen.

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Praktikertjänsts värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Läs mer om Praktikertjänsts visselblåsarsystem här.

Den information som finns på denna webbsida, stadgar, årsredovisning och placeringsriktlinjer kan begäras i pappersform från: pensionsstiftelsen@ptj.se

Ekonomisk ställning

Pensionsstiftelsens tillgångar uppvisade en negativ värdetillväxt under 2020 och avkastningen för helåret uppgick till -3,45% procent (+8,1 procent). Detta som en följd av att stora delar av stiftelsens aktier såldes under den kraftiga nedgången under våren, när pandemin tog fart i världen, för att säkra kapitalet. Den starka uppgången i aktiemarknaden som sedan utspelade sig under sommar och höst tog stiftelsen inte del av fullt ut då vi fortfarande var oroliga över den ekonomiska utvecklingen som en följd av covid-19 pandemin. Att vi fått uppleva ett starkt börsår samtidigt som världen gått igenom den största nedgången i världsekonomin sedan 1930 talet var överraskande. Korta ränteportföljen och tillväxtmarknader avkastade bättre än jämförelseindex medan aktieportföljen tappade mot jämförelseindex.

Stiftelsens avkastning fördelar sig på globala aktier +3,9 procent (+34,2), tillväxtmarknader +2,45 procent (+28,3), obligationsportföljen +1,6 procent (+0,5) och korta ränteportföljen +0,6 procent (+0,1). Stiftelsen hade vid utgången av 2020 en nettoförmögenhet på 10 006 mkr (11 063 mkr) efter lämnad gottgörelse till Praktikertjänst AB för täckande av bolagets pensionskostnader. Lämnad gottgörelse för 2020 uppgick till 601 mkr. Den negativa avkastningen ledde till en försämrad konsolidering. Konsolideringsgraden uppgick vid årsskiftet till 115,9 procent (122,6 procent).