”Vi är redo för omvärldens fortsatta förändring"

Ännu ett pandemiår bakom oss. Men när pandemin började släppa taget startade krig i Europa. Kombinationen har under året satt den globala ekonomin i gungning. Samtidigt står Praktikertjänst stadigt och den underliggande verksamheten går fortsatt starkt.

När man skriver om 2022 är det lätt att bli dyster. Rekordinflation, börsras och stigande räntor. Lågkonjunkturen står för dörren. Dessutom krig i Ukraina med stort mänskligt lidande. Men det finns såklart ljusglimtar. Vi blir allt äldre och är överlag friskare. Samtidigt innebär det utmaningar för en redan pressad vård.

Delaktighet och samverkan
För den absolut största utmaningen som tandvården och hälso- och sjukvården står inför är kompetensbristen när allt färre ska vårda allt fler. För att rekrytera medarbetare behövs strategier för att attrahera, utveckla och behålla talanger med rätt kompetens. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare och hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv.

Och här har Praktikertjänst hittat rätt med vår praktikerledda ägarmodell
som bygger på delaktighet och samverkan. Det visar en rad olika interna och externa undersökningar. Vi landar exempelvis på plats 15 bland Sveriges 50 mest attraktiva arbetsgivare samtidigt som vi i årets interna medarbetarundersökning presterar ett eNPS-index motsvarande 46 – hela 26 punkter över målet.

Växer med nöjda patienter
Ett hållbart arbetsliv borgar för nöjda patienter, och Praktikertjänst har återigen Sveriges mest nöjda patienter inom både tandvård och primärvård. Det framgår av Nationell patientenkät primärvård och Svenskt kvalitetsindex årliga kundnöjdhetsundersökning i tandvården.

Under året har vi också glädjande nog blivit fler och ytterligare ökat vårt fotavtryck i vårdsektorn. Vi har fortsatt att vässa vår egenutvecklade digitala tjänst Mitt PTJ samtidigt som vi både startat nya mottagningar och förvärvat verksamheter inom såväl tandvård som hälso- och sjukvård. Dessutom har vi etablerat oss som vårdgivare inom primärvården i två nya regioner – Kronoberg och Dalarna.

Återhämtning efter pandemin
Befolkningens behov av vård är fortsatt stort, även om året inleddes med något färre besök, huvudsakligen på grund av hårda pandemirestriktioner och omfattande sjukfrånvaro. Återhämtningen var dock snabb samtidigt som 2022 inte kan betecknas som ett normalår, särskilt inte i tandvården där antalet besök fortfarande är lägre än 2019.

I hälso- och sjukvården har tempot trappats upp väsentligt och tack vare minskad smittspridning har vi bidragit till att beta av vårdköerna. I primärvården har covidersättningarna fasats ut och ersättningarna för vaccinationsinsatser är också väsentligt lägre under 2022 jämfört med året innan.

Praktikertjänsts verksamheter fortsätter att prestera starkt, men årets resultat tyngs av flera omvärldsfaktorer, exempelvis den höga inflationen och årets sänkning av PRI-räntan, vilken kraftigt ökar pensionsskulden.

Ny strategi sätts i arbete
Året har haft många oväntade inslag. Precis som 2021 och 2020. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla medarbetare för fortsatt fantastiskt arbete.
Inget år är sig likt och vi behöver vara snabbfotade och löpande anpassa oss och våra kartor efter att terrängen förändras. Och att den kommer förändras framöver är helt klart. Det visade inte minst valresultaten i riksdagen och i regionerna. En ny regering och en rad nya regionstyren som alla kommer vilja genomföra sina vallöften. Men vi är redo. Redo för förändring.

Strategin ”Praktikertjänst 2025” är också redo att sättas i arbete. Vi har många aktiviteter planerade och jag har väldigt höga förhoppningar på utvecklingen framåt.

Carina Olson

vd och koncernchef Stockholm, mars 2023