Extern bild

Praktikertjänsts remissvar på utredningen ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram”

Publicerad:

Praktikertjänst bifaller flera av förslagen i Tillgänglighetsdelegationens slutbetänkande ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU: 2022:22)”. Samtidigt ifrågasätter Praktikertjänst förslaget om att förlänga tidsgränsen för medicinsk bedömning i primärvården. ”Det viktigaste är att förstärka primärvården så att den möter de krav som ställs,” säger Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas.

För att korta väntetiderna i hälso- och sjukvården tillsatte regeringen i augusti 2020 en kommitté i form av en nationell delegation, kallad Tillgänglighetsdelegationen.

Utredningen leddes av Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar, och slutbetänkandet presenterades vid en pressträff i slutet av maj 2022.

- Vårdköer är inget nytt problem i Sverige. De har lyfts fram år efter år och olika lösningar har presenterats, men inget har gett någon större effekt, säger Sara Banegas, specialist i allmänmedicin och chefsläkare på Praktikertjänst, och fortsätter:

- Utredningen föreslår omfattande förändringar och jag tror det finns en bred politisk enighet om att tillgängligheten i vården måste öka. Sedan får vi se om förslagen genomförs och om de får effekt. Samtidigt kommer flera grundläggande problem att finnas kvar, exempelvis bristen på medarbetare, tung administration, kortsiktiga vårdavtal, tröga IT-system och detaljstyrning.

I utredningen föreslås bland annat att vårdgarantin ska utvidgas och omfatta alla medicinska bedömningar i primärvården. I dag gäller vårdgarantin endast nya besvär eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare kända hälsoproblem. Samtidigt föreslås att en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården ska ske inom sju dagar jämfört mot dagens tre dagar.

- Förlängningen av tidsgränsen för en medicinsk bedömning i primärvården leder helt fel. Jag ser en uppenbar risk för att patienterna kommer att söka sig till den vård som upplevs hålla en högre tillgänglighet, och då går de viktiga principerna i omställningsarbetet mot en god och nära vård förlorade, förklarar Sara Banegas, och fortsätter:

- En förlängning kan ge intrycket att lagstiftaren kapitulerar för dagens oönskade situation och det är olyckligt. Satsa istället på att verkligen förstärka primärvården för att möta kraven som ställs. Det är långt viktigare än att kraven lättas och tidsgränsen förlängs.

Omställningen till en god och nära vård är en förutsättning för att förbättra tillgängligheten både i primärvården och specialistvården. Men för att nå dit krävs långsiktiga och hållbara förutsättningar. Den svenska primärvården är både underfinansierad och underdimensionerad vilket är en av grundorsakerna till dagens tillgänglighets- och kontinuitetsproblem.

- Primärvården – oavsett regi – behöver ett ordentligt resurstillskott, både finansiella och personella, för att klara av den pågående omställningen. Praktikertjänst menar att primärvårdens andel av regionernas hälso- och sjukvårdsbudgetar behöver öka till 25 procent under de kommande fem åren, säger Sara Banegas, och avslutar:

- Vi delar helt uppfattningen om att primärvården ska vara navet i den svenska hälso- och sjukvården. Men för att nå dit krävs ett helhetsgrepp kring frågor som rör kompetensförsörjning, en långsiktigt hållbar finansiering och bättre samverkan mellan hälso- och sjukvårdens olika aktörer. Vi tillstyrker därför förslagen som utredningen lämnar för att stödja utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig vård, med fokus på primärvården.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Tillbaka

Blocks