en bild

Forskningsbidrag som utvecklar vården

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag syftar till att stimulera vetenskapliga och verksamhetsutvecklande projekt. Bidraget har delats ut i över 20 år och under 2023 fick två bidrag forskningsmedel. Bakom bidraget står forsknings- och utvecklingsnämnden som utses av Praktikertjänsts styrelse.

Forsknings- och utvecklingsbidraget syftar till att stimulera projekt med tydliga kliniska frågeställningar med målsättningen att bidra med kunskap inom ett område som i slutändan ska ge patienter en bättre behandling och ett friskare liv.

Projekten som tilldelas resurser bör vara vetenskapligt och akademiskt förankrade, exempelvis som del i ett masterprojekt, licentiatarbete eller ett doktorandarbete, men även utvecklingsprojekt kan få medel. Det centrala är att projekten har ett tydligt syfte och tydliga ramar samt att de förväntas bidra med ny kunskap inom medicin eller odontologi.

FoU-stöden kan sökas av individer och verksamheter. I projektbedömningarna tillämpar nämnden de kriterier som gäller vid fördelning av andra forskningsanslag, exempelvis från fakulteterna och från Medicinska forskningsrådet.

Bidragen betalas ut under hösten till respektive godkänt projekt. Här kan du ladda ner ett ansökningsformulär. Ansökan ska vara forsknings- och utvecklingsnämnden tillhanda senast den 17 juni.

För ytterligare frågor, kontakta gärna forsknings- och utvecklingsnämndens ordförande Anders Jonsson på anders.jonsson@ptj.se.

Under 2023 mottogs totalt sex ansökningar, varav två projekt tilldelades forskningsbidrag med varierande belopp.

Projekt och personer som under 2023 tilldelades forsknings- och utvecklingsbidrag

Namn Organisation Projekt

Joachim von Trampe

Brahehälsan Eslöv

Multidisciplinär handläggning av sjukskrivningar under sjuklöneperioden – möjligheter och risker?

Hillevi Pendleton

Ellenbogens ÖNH-mottagning, Malmö

Airsonett Air4 behandling av Eosinofil Esofagit (EoE)

 

Anders Jonsson

Ordförande forsknings- och utvecklingsnämnden

Chefstandläkare

tel: 010-128 38 01