en bild

Forskning- och utvecklingsbidrag

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag syftar till att stimulera forsknings- och utvecklingsarbete som kan få betydelse för bolagets verksamhet och för tandvården och hälso- och sjukvården i stort. Alla anställda i Praktikertjänst har möjlighet att söka och tilldelas medel och för 2023 har maximalt 500 000 kronor avsatts. Sista ansökningsdag för 2023 är den 19 juni.

I Praktikertjänst har en särskild forsknings- och utvecklingsnämnd till uppgift att fördela forsknings- och utvecklingsstöden. Projekten som tilldelas medel kan vara vetenskapligt och akademiskt förankrade, men även utvecklingsarbete kan tilldelas resurser. Det centrala är att projekten har ett tydligt syfte och tydliga ramar samt att de förväntas ha betydelse för Praktikertjänsts kliniska, praktiska och administrativa verksamhet.

I projektbedömningarna tillämpar nämnden de kriterier som gäller vid fördelning av andra forskningsanslag, exempelvis från fakulteterna och från Medicinska forskningsrådet. Bidragen betalas ut under hösten till respektive godkänt projekt. Vid publicering av forskningsresultat ska anges att arbetet utförts med bidrag från Praktikertjänst.

Forsknings- och utvecklingsnämnden

Forsknings- och utvecklingsnämnden tillsätts av Praktikertjänst AB:s styrelse och har till uppgift att fördela forsknings- och utvecklingsstöden.

Ordförande

Anders Jonsson, chefstandläkare och utbildningschef, Praktikertjänst

Ordinarie ledamöter

Thomas Anderson, med dr, läkare, Helsingborg
John Danin, odont dr, tandläkare, Stockholm
Gunnar Johannsen, odont dr, tandläkare, Danderyd
Jonas Orve, biträdande chefsläkare, Praktikertjänst

Adjungerade ledamöter

Carina Olson, vd och koncernchef, Praktikertjänst
Ann-Chriztine Ericsson, chef stöd och styrning, Praktikertjänst
Urban Englund, styrelseordförande, Praktikertjänst
Sara Banegas, chefsläkare, Praktikertjänst
Marie Grunnesjö, kvalitetschef, Praktikertjänst

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidragstagare 2022

Namn Organisation Projekt

Angela Schlager

Rehab Rosenlund

Bedömning av generell överrörlighet i leder och dess samband med graviditetsrelaterad smärta i kroppen

Johan Fehrm

Skärholmens ÖNH-centrum (Stockholm)

Randomiserade kontrollerade kirurgiska studier på barn med obstruktiv sömnapné

Jonas Sommar

Vårdcentralen Visborg (Visby)

Mångbesökare – genomgång och uppföljning

Kate Couzens Bohlin

Västervårdens husläkarmottagning (Stockholm)

Epidemiological, pathological and clinical aspects of patients with synchronous HIV infection and hepatic hydatid disease of the liver in South Africa

Mårten Roos

Luthagens vårdcentral (Uppsala)

Strukturerat såromhändertagande samt anslutning till RiksSår

George Homsi

Tandvården Sergel (Stockholm)

Optimization of masticatory function in people with dental implants

 

Anders Jonsson

Ordförande forsknings- och utvecklingsnämnden

Chefstandläkare och utbildningschef

tel: 010-128 38 01