en bild

Pensionsstiftelse 2 - anställda

Syfte

Stiftelsens syfte är att trygga Praktikertjänst AB:s utfästelser om pension till nuvarande och tidigare anställda tjänstemän samt deras efterlevande enligt allmän pensionsplan i form av ITP-planen och övriga utfästelser till samma grupp anställda. Stiftelsen ska förvalta tillgångarna på ett sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för bolaget och dess pensionskollektiv.

Placeringsprofil

Stiftelsen får placera tillgångarna i enlighet med den av styrelsen beslutade referensportföljen vilket för närvarande innebär 100% räntebärande tillgångar. All förvaltning av stiftelsens kapital sker genom direkt investeringar med egen personal.

Pensionsstiftelsens ESG Process

Stiftelsen har ett samarbete med Sustainalytics. Sustainalytics är en normbaserad övervakningstjänst som ger investerare tidiga anmälningar av företag vars beteende potentiellt strider mot FN:s Global Compact-principer och relevanta internationella standarder för frågor om miljö, social och ekonomisk styrning (ESG). Sedan långt tidigare har Praktikertjänst även haft ett förbud mot investeringar i tobaksbolag. Vi investerar inte i värdepapper utgivna av bolag som tillverkar och säljer tobaksprodukter.

Sustainalytics screenar och tillhandahåller bolagsanalys för de bolag vi äger i stiftelsen samt de bolag som ingår i våra jämförelseindex. Vid flaggning av bolag för eventuella avvikelser mot ESG standards så granskas dessa för eventuell åtgärd som i vissa fall kan innebära försäljning. I de allra flesta fall rör det sig om att Stiftelsen öppet tillsammans med andra anslutna kunder uppdrar åt Sustainalytics att ”engagera” med regelbrytarna. Detta innebär att vi genom vår företrädare utövar påtryckningar för förändring. Detta är ett effektivt sätt för oss att vara aktiva ägare i ESG frågor, och inte bara rösta med fötterna. 

Stiftelsens Styrelse har fastställt en aktieägarpolicy.

Stiftelsens aktieinnehav i enskilda bolag normalt är relativt litet och därför har Stiftelsen valt att inte publicera en redogörelse för hur Stiftelsen röstat vid årsstämmor.

Regelverk och information

Stiftelsen är registrerad i Sverige, tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Stiftelsens omfattas av krav i regelverk som innebär att viss information ska lämnas externt om Stiftelsens verksamhet och om Stiftelsens aktieägarengagemang. Det handlar dels om information som ska göras publik, dels information som ska lämnas på begäran till personer som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till. 

Stiftelsen lämnar information på begäran till personer som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och personer som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen.

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Praktikertjänsts värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Läs mer om Praktikertjänsts visselblåsarsystem här.

Den information som finns på denna webbsida, stadgar, årsredovisning och placeringsriktlinjer kan begäras i pappersform från: pensionsstiftelsen@ptj.se 

Ekonomisk ställning

Då stiftelsen startas under 2021 så har det tillförts via avsättning 1 miljard kronor. Det innebär att stiftelsen då når en konsolideringsgrad om ca 50%. Den övriga skulden är tryggad i balansräkning med kreditförsäkring av Praktikertjänst AB. Under de närmaste åren kommer Praktikertjänst AB göra ytterligare avsättningar så att konsolideringsgraden skall överstiga 100%.

Adress

Praktikertjänst AB:s Pensionsstiftelse

Adolf fredrikskyrkogata 9

103 55 Stockholm

Kontakt

010 – 128 00 00

pensionsstiftelsen@ptj.se

Utövande av aktieägarrättigheter