Kategorier för sidan Praktisk information

Om du inte är nöjd

Du som patient har rätt till en god vård. Vi vill att du ska vara nöjd med den vård och det bemötande du får hos oss.

Som patient kan du alltid framföra klagomål och synpunkter på den vård du fått. Synpunkter eller klagomål hänvisas i första hand den verksamhet som utfört behandlingen eller undersökningen. Du kan också vända dig till den som är verksamhetsansvarig på mottagningen.

Verksamheten måste alltid utreda vad som hänt. De ansvarar också för att tala om för dig vilka åtgärder de kommer att vidta för att förhindra liknande situationer i framtiden. 

Vill du ha råd och information kring dina rättigheter som patient, eller om du känner dig illa bemött inom vården, kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en fristående, opartisk instans som finns i varje landsting/region. 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ansvarar för att pröva patientklagomål. Till IVO kan du som patient vända dig för att få prövat om sjukvårdspersonal gjort fel.

Den 1 januari 2018 förändras lagstiftningen gällande klagomålshantering. Förändringen i Patientsäkerhetslagen innebär att IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) inte längre kommer att ta emot klagomål direkt från dig som patient. Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter.