Extern bild

Praktikertjänsts remissvar på utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i landsbygd”

Publicerad:

Praktikertjänst har lämnat in remissvar på utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i landsbygd”. Praktikertjänst avstyrker förslaget om riktade statsbidrag till vissa vårdgivare i glest befolkade områden, men tillstyrker förslaget om att utvärdera dagens ersättningssystem och skapa nationella rekommendationer.

Den statliga utredaren Åsa Himmelsköld lämnade i våras in promemorian ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i landsbygd (Ds 2023:23)” och den 10 november löpte svarstiden för remisser ut.

Syftet med utredningen har varit att lämna förslag på hur mindre hälso- och sjukvårdsverksamheter kan anslutas till offentligt finansierad öppen vård på ett sätt som skapar långsiktighet och bättre förutsättningar för tillgång till en jämlik vård i hela landet.

- Utredningen har haft ett viktigt och omfattande uppdrag och vi välkomnar alla förslag som syftar till att öka tillgången till hälso- och sjukvård över hela landet. Att göra det lättare att starta och driva vårdverksamhet på gles- och landsbygden är viktigt för både medarbetare och patienter, säger Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas.

Många regioner har idag stora utmaningar med att säkerställa etableringar utanför större städer varför möjligheten till primärvård för dessa patienter brister. Men att skapa ytterligare parallella system vid sidan av den regionfinansierade hälso- och sjukvården kommer inte att lösa problemen.

- I hälso- och sjukvårdslagen finns redan idag möjligheter för en region att dela upp sitt geografiska område i flera olika vårdvalssystem. Bakgrunden till den lagstiftningen är just de stora skillnader som kan finnas inom en region och som skapar olika förutsättningar att driva och starta en vårdcentral, exempelvis kring just bemanning, säger Sara Banegas, och fortsätter:

- Redan idag finns alltså en lösning, men tyvärr är det ingen region som ännu utnyttjat möjligheten trots att det skulle kunna stärka förutsättningarna för primärvård på lands- och glesbygden.

I remissvaret avstyrker Praktikertjänst förslaget om tillfälliga statsbidrag till vissa vårdgivare i glest befolkade områden eftersom förslaget inte bedöms skapa de långsiktiga förutsättningar som primärvården är i behov av, framför allt inte för primärvård på lands- och glesbygd.

Praktikertjänst ser snarare behov av ett mer enhetligt nationellt regelverk för etablering av filialer och servicepunkter. Förutsättningarna för detta ser idag väldigt olika ut beroende på i vilken region man som vårdgivare verkar. Praktikertjänst tillstyrker även förslaget om att utvärdera dagens ersättningssystem och att få nationella rekommendationer på plats.

- Vi bedriver sjukvårdsverksamhet i 20 av 21 regioner och vi ser dagligen de stora olikheter som finns mellan regionernas olika förfrågningsunderlag. Här behövs mer enhetlighet för att skapa en långsiktigt jämlik vård över hela landet, säger Sara Banegas.

Förslagen i utredningen syftar också till att kunna upphäva lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, förkortad LOL, och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, förkortad LOF. Att avveckla dessa verksamheter kan dock få en betydande inverkan på tillgängligheten av vård, både för nuvarande patienter och de som påverkas av förändringar i befintliga patientflöden.

- LOL och LOF utgör en väsentlig del av vården för många patienter och en eventuell avveckling måste inkludera en noggrann konsekvensanalys för att säkerställa att vården inte förlorar viktig vårdproduktion och säkerställa att inga patienter hamnar i kläm. Sett till dagens pressade situation i hälso- och sjukvården är det inte rimligt att tro att någon annan del av vården skulle ha tillräcklig kapacitet för att hantera en plötslig ökning av antalet patienter, avslutar Sara Banegas.

Tillbaka

Blocks