Extern bild

Praktikertjänsts remissvar på utredningen ”Effektiv och behovsbaserad digital vård”

Publicerad:

Praktikertjänst har lämnat in remissvar på utredningen ”Effektiv och behovsbaserad digital vård” där utgångspunkten är att skapa ett sammanhållet primärvårdssystem med vårdcentralen i centrum. Praktikertjänst välkomnar flera av förslagen, men den övergripande bedömningen är att digitala kontaktvägar ska vara en naturlig del av primärvården och inte behandlas som ett separat flöde.

Det är Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson som haft regeringens uppdrag att utreda hur digitala vårdgivare kan bli bättre integrerade i en sammanhållen digifysisk primärvård. Utredningens förslag presenteras i promemorian ”Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)” och den 12 december löpte svarstiden för remisser ut.

- Det här är en välbehövlig utredning som har gått på djupet i ett stort antal relevanta frågor, frågor som egentligen borde utretts för många år sedan. Vi välkomnar flera av förslagen, exempelvis att regionerna inte ska behöva betala för patienters nätläkarvård utan att det gjorts en bedömning av vårdbehovet och att patienterna ska betala de vårdavgifter som gäller i den egna regionen när det söker digital vård i ett annat län, säger Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas, och fortsätter:

- Det långsiktiga målet bör dock vara att dels avskaffa utomlänsersättningen för alla former av digitala distanskontakter, dels att harmonisera patientavgifterna på nationell nivå så att patientavgifter inte kan användas som ett verktyg för att styra mot en specifik metod eller teknik för kontakt. Det är patientens vårdbehov som ska avgöra valet av kontaktmetod.

I remissvaret kommenterar Praktikertjänst även möjligheten att förnya recept med ersättning via utomlänsersättningen, något som enligt ett flertal regelböcker för primärvården inte ska generera någon ersättning. Trots detta erbjuds tjänsten via många apotek, och som ersätts via utomlänstaxan.

- Missbruket av utomlänsersättningen har skapat en fragmentiserad primärvård där snabbhet och tillgänglighet premieras framför kontinuitet, kostnadseffektivitet och patientsäkerhet. Det har skapat orimliga förväntningar på en redan pressad primärvård, säger Sara Banegas.

Digitala kontaktvägar är en central del av dagens primärvård och det är endast genom vårdcentralen och den fasta vårdkontakten som relationskontinuitet kan uppnås och upprätthållas. Det är där värdet av digital vård skapas.

- Regionerna behöver ställa krav på vilka förmågor en digital plattform ska innehålla snarare än att detaljstyra val av plattformsleverantör eller anslutning till en viss digital tjänst. Det är patienternas behov som ska styra valet av förmågor i en plattform och inte vem som utvecklat tjänsten, säger Sara Banegas.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Praktikertjänsts pressjour, tel: 010-128 36 66, e-post: press@ptj.se

Tillbaka

Blocks