en bild

BB Sophia avvisar de grova felaktigheter som sprids i media

Publicerad:

En grovt felaktig bild som tycks syfta till att skrämma gravida kvinnor sprids i medier kring kompetens och medicinsk säkerhet på BB Sophia. Sanningen är att BB Sophia är ett av Sveriges främsta förlossningssjukhus sett till vår kapacitet inom operation och intensivvård, kompetensen hos läkare, barnmorskor och sjuksköterskor, samt vår tekniska utrustning, skriver Harald Almström, vd för BB Sophia.

BB Sophia är ett för svenska förhållanden unikt förlossningssjukhus. Det är ett sjukhus där alla kompetenser för barnafödande finns samlade: förlossning, neonatalvård, samt operation, anestesi- och intensivvårdskapacitet. Vi har byggt ett helt nytt förlossningssjukhus där vi sätter behoven hos födande kvinnor och barn främst. BB Sophia utvecklar svensk förlossningsvård med högre kompetens och bättre patientsäkerhet än på många andra förlossningskliniker.

Vi har förståelse för att det kan ta tid för vissa delar av sjukvården att ta till sig konceptet att samla allt kring barnafödandet i ett fristående förlossningssjukhus. Det finns också olika uppfattningar inom läkarkåren kring hur förlossningssjukvården bör organiseras. Men de felaktiga påståenden som nu sprids i medier kring BB Sophia är av så allvarlig natur att de måste bemötas och tillbakavisas.

BB Sophia öppnade den 3 mars i år efter att ha godkänts i början av januari inom vårdval förlossning av politikerna i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Kort före öppnandet gjordes ett studiebesök från SFOAI (Svensk Förening för obstetrisk anestesi och intensivvård) på uppdrag av landstinget. Tre läkare, ledda av Susanna Ledin Eriksson överläkare vid Gävle sjukhus , från föreningen besökte BB Sophia och tre dagar senare skickade läkarna en skrivelse till Stockholms läns landsting. Skrivelsen innehåller en rad felaktiga påståenden om BB Sophias kapacitet inom intensivvård, bemanning och lokaler. Skrivelsen har besvarats av SLL:s förre chefläkare Henrik Almkvist efter inhämtande av högre anestesiologisk expertis. I svaret bemöts samtliga synpunkter från de tre läkarna och det konstateras att BB Sophia har goda förutsättningar att klara sitt uppdrag.

De tre läkarna gjorde ingen samlad kvalitetsgranskning av BB Sophia. Det var endast ett studiebesök som resulterade i en kort skrivelse, vilken präglas av dessa tre läkares förutfattade mening: att en förlossningsklinik måste ligga kloss intill ett akutsjukhus. Något annat är inte acceptabelt, enligt dessa tre läkare. Det är framför allt en mening i skrivelsen som medför att läkarna straffar ut sig själva som oseriösa: ”Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö.”

Samtidigt som vi häpnar över att erfarna läkare väljer att uttrycka sig på det sättet när man uttalar sig om förlossningssjukvård, har vi stor förståelse för att detta väcker intresse hos medier. Den enda rimliga förklaringen till formuleringen är att de tre läkarna medvetet vill försöka skrämma gravida kvinnor. Ett sådant agerande bryter mot all tänkbar läkaretik och saknar motsvarighet inom svensk sjukvård.

Sanningen är att BB Sophia är ett av Sveriges absolut främsta förlossningssjukhus. Dygnet runt finns tillgång till allt som kan behövas om komplikationer uppstår vid en förlossning. Samtliga läkare vid BB Sophia är mycket erfarna specialistläkare. Vår jour för anestesi- och intensivvård finns alltid tillgänglig. Våra operationssalar är till enbart för oss. Vi kan dygnet runt, årets alla dagar mobilisera två operationsteam för akuta ingrepp. Vi har en fullvärdig neonatalavdelning. Alla barnmorskor och specialistsjuksköterskor har lång erfarenhet och hög kompetens. Vi hanterar normala och komplicerade förlossningar, planerade och akuta kejsarsnitt, samt de komplikationer som kan uppstå. BB Sophia har hög bemanning och vi har anställt de allra bästa. Vi har en egen blodbank som innebär att vi kan ge blod till en kvinna som drabbas av blödning snabbare än på vilket sjukhus som helst. Vår tekniska utrustning i övrigt är den främsta som finns att tillgå. Och vi har vårdprogram för alla tänkbara allvarliga komplikationer.

Detta kan jämföras med verkligheten för de flesta förlossningskliniker runt om i landet. De är oftast betydligt mindre än BB Sophia och de ligger vid ett akutsjukhus vilket innebär att förlossningen måste dela läkare och vårdplatser inom anestesi- och intensivvård med alla andra enheter på sjukhuset. Om en trafikolycka har inträffat, och en person med hjärtinfarkt behöver vård finns inga resurser kvar om det skulle inträffa en komplikation vid en förlossning. Många förlossningskliniker har ingen egen neonatalvård utan tvingas transportera för tidigt födda eller barn som behöver extra andningsstöd till ett större regionsjukhus.

Naturligtvis kommer komplikationer att uppstå även på BB Sophia. Med vår stora kapacitet om 4 000 förlossningar per år vet vi att ett antal kvinnor kommer att behöva intensivvård, exempelvis om en större blödning inträffar. I de flesta fall behövs sådan intensivvård under ett antal timmar. I de sällsynta fall, som kanske kommer att inträffa cirka en gång per år, då intensivvård behövs under en längre period överförs kvinnan under säkra former till Karolinska universitetssjukhuset när patienten är stabiliserad.

Sådana system för att hantera komplikationer inom förlossningssjukvården finns i alla landsting. Det finns tydliga riktlinjer som anger att universitets- eller regionsjukhuset tar hand om alla riskförlossningar. Regelmässigt sker transporter av kvinnor från förlossningskliniken till det sjukhus som är bäst skickat att utföra vården efter en svår komplikation. Det finns också väl utvecklade system där landstingets samlade resurser utnyttjas för de svåraste komplikationerna. Inom Stockholms läns landsting finns exempelvis kärlkirurger vid Karolinska universitetssjukhuset som en länsresurs som alla förlossningskliniker kan utnyttja.

BB Sophia är det första renodlade förlossningssjukhuset i Sverige. Vi har under flera år haft en nära dialog med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att bygga ett säkert, patientfokuserat, innovativt och modernt förlossningssjukhus. Det har varit en lång process och vi är i dag mycket stolta över vad vi åstadkommit. Alla föräldrar som kommer till BB Sophia ska känna att de får en trygg och bra start på föräldraskapet.

Harald Almström, vd BB Sophia
Michael Algovik, verksamhetschef förlossning
Mikael Fjällid, verksamhetschef anestesi och operation
Torbjörn Hertzberg, verksamhetschef neonatalvård


Tillbaka

Blocks