Användarvillkor Mitt PTJ

Datum: 2024-04-22

 1. Allmän information
  1.1. Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för användning av den digitala tjänsten Mitt PTJ ("Tjänsten"), som tillhandahålls av Praktikertjänst AB ("Praktikertjänst"), org. nr 556077-2419. För att använda Tjänsten behöver du som användare ("Användaren") godkänna användarvillkoren.
  1.2. Tjänsten finns som applikation för iOS och Android samt som webbapplikation.
  1.3. Tjänsten finns tillgänglig hos de mottagningar hos Praktikertjänst som erbjuder Tjänsten till sina patienter.
  1.4. Tjänsten baseras på en plattform som möjliggör för Praktikertjänst att tillhandahålla hälso- och sjukvård till Användaren via chatt samt videomöten.
  1.5. För att kunna ge adekvat hälso- och sjukvård i Tjänsten kan Användaren komma att behöva besvara ett antal frågor som är relevanta för vården.
  1.6. När Användaren söker vård i Tjänsten sparas de uppgifter som Användaren lämnar, fram till dess att uppgifterna raderas, se avsnitt 6. De uppgifter som behövs för god och säker vård förs över till patientjournalen.
  1.7. Information om hur Praktikertjänst behandlar Användarens personuppgifter finns på Praktikertjänsts webbplats.
 2. Användning av tjänsten
  2.1. För skapande av användarkonto i Tjänsten krävs att Användaren legitimerar sig med BankID, accepterar användarvillkoren samt registrerar sina kontaktuppgifter.
  2.2. Användarkontot får endast nyttjas av den Användare som användarkontot är registrerat på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock möjlighet att använda Tjänsten för sitt underåriga barn, se punkt 2.3 och 2.4.
  2.3. Vårdnadshavare eller annan person kan, med undantag för lokala åldersgränser för sökorsak, logga in med sitt eget BankID och söka vård för barn under 18. Ställningstagande till om vårdnadshavare eller annan person kan erbjudas vårdkontakt å barnets vägnar, görs av vårdpersonal i varje enskilt fall i enlighet med den rättsliga regleringen om vårdnadshavarens rättigheter, barnets inflytande över vård och behandling samt tystnadsplikt.
  2.4. Ett barn under 18 år med tillgång till ett eget BankID kan själv söka vård, med undantag för lokala åldersgränser för sökorsak. Ställningstagande till om vård kan erbjudas, utan kontakt med vårdnadshavare, görs av vårdpersonal i varje enskilt fall med hänsyn till bl.a barnets ålder samt sökorsak.
  2.5. Användaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas är korrekta och förbinder sig att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade. Kontaktuppgifter kan ändras direkt i Tjänsten under inställningar.
  2.6. Användaren ansvarar för att meddela Praktikertjänst vid misstanke om att någon annan person har fått tillgång och nyttjat Användarens konto.
  2.7. Användaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas är korrekta och förbinder sig att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade. Kontaktuppgifter kan ändras direkt i Tjänsten.
  2.8. Praktikertjänst har möjlighet att skicka aviseringar (t.ex. bekräftelser och påminnelser) elektroniskt via sms till Användaren, förutsatt att Användaren har lämnat samtycke till detta i Tjänsten. Ett samtycke rörande kommunikation är frivilligt och påverkar inte Användarens möjlighet att använda Tjänsten. Användaren har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till aviseringar. Den Användare som väljer att avstå aviseringar ansvarar för att i Tjänsten bevaka nytillkomna uppgifter om sin vård och behandling.
  2.9. Observera att Tjänsten för närvarande har begränsade möjligheter att fullständigt tillgodose behoven hos patienter med skyddade personuppgifter, så som sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring. Praktikertjänst rekommenderar att Användare med skyddade personuppgifter kontaktar någon av Praktikertjänsts mottagningar t.ex. via telefon för att diskutera de specifika omständigheterna och få vägledning kring fortsatt kontakt.
  2.10. Användare som väljer att använda Tjänsten med de begränsningar som nämns i punkt 2.9, accepterar dessa villkor.
 3. Priser och betalningsvillkor
  3.1. Priser och betalningsvillkor för vårdkontakter i Tjänsten tillhandahålls av respektive mottagning.
  3.2. I det fall en prissatt vårdkontakt inte fullföljs, efter beslut från aktuell mottagning, debiteras Användaren inte för vårdkontakten i Tjänsten.
  3.3. Praktikertjänst tar ut en avgift om Användaren uteblir från en prissatt vårdkontakt och inte har lämnat återbud, i enlighet med fastställda tidsgränser för avbokning, före planerad kontakt. Tidsgränser för avbokning tillhandahålls av respektive mottagning.
 4. Tillgänglighet
  4.1. Tjänsten är tillgänglig i enlighet med hur varje mottagning väljer att tillhandahålla den till Användarna. Information om Tjänstens tillgänglighet hos respektive mottagning, såsom Tjänstens omfattning, öppettider och svarstider, framgår av varje mottagnings webbplats samt i Tjänsten.
  4.2. Tjänstens tillgänglighet kan påverkas av planerade eller oförutsedda avbrott.
  4.3. Vid begränsad eller utebliven tillgång till Tjänsten, oavsett orsak, har Användaren ingen rätt till ersättning från Praktikertjänst.
 5. Tredjepartsprodukter
  5.1. För att kunna använda Tjänsten krävs vissa tredjepartsprodukter som exempelvis en mobil enhet/dator, ett giltigt BankID och en internetanslutning. Användaren är själv ansvarig för att anskaffa och underhålla de tredjepartsprodukter som krävs för användandet av Tjänsten.
  5.2. Praktikertjänst ansvarar inte för fel, och garanterar inte heller funktionaliteten, i Användarens tredjepartsprodukter. Praktikertjänst ansvarar inte heller för skada eller fel som kan uppstå i dessa produkter.
  5.3. Praktikertjänst ansvar inte för problem, skador eller kostnader som uppkommer om Användaren använder Tjänsten på ett felaktigt sätt.
  5.4. Praktikertjänst ansvarar inte för support gällande tredjepartsprodukter.
 6. Varaktighet och uppsägning
  6.1. Användarvillkoren gäller från den tidpunkt Användaren registrerar sitt konto i Tjänsten och fram till dess att Användarens konto har avslutats.
  6.2. Användarens konto avslutas vid följande alternativa omständigheter:
  i) Användaren begär radering av kontot.
  ii) Praktikertjänst beslutar att avsluta en Användares konto, se punkt 6.4.
  iii) Inaktivt konto, vilket innebär att varken Användare eller Praktikertjänst har sökt kontakt i Tjänsten under de senaste 18 månaderna.
  iv) Praktikertjänst beslutar att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten.
  6.3. Användaren kan när som helst kontakta Praktikertjänst för att begära att få sitt konto raderat.
  6.4. Praktikertjänst förbehåller sig rätten att när som helst avsluta en Användares konto om Praktikertjänst misstänker att Användaren bryter mot Användarvillkoren uppträder hotfullt eller annars agerar på ett sätt som riskerar att orsaka skada för Praktikertjänst eller tredje part. Det är bland annat inte tillåtet att filma videomöten med vårdpersonal, och i förekommande fall andra deltagare, eller att på något sätt sprida sådant material.
 7. Villkorsändringar och ändringar av Tjänsten
  7.1. Praktikertjänst förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren.
  7.2. Vid var tid gällande Användarvillkor kan erhållas på Praktikertjänsts webbplats samt i Tjänsten.
  7.3. Gällande Användarvillkor presenteras, och ska godkännas, vid varje ny vårdkontakt i Tjänsten.
  7.4. Användaren ansvarar för att ta del av ändrade Användarvillkor.
  7.5. Vid tvist gäller de Användarvillkor som var giltiga vid tvistens uppkomst.
  7.6. Praktikertjänst förbehåller sig rätten att, utan förvarning, göra ändringar i Tjänsten eller i det sätt Tjänsten tillhandahålls.
  7.7. Praktikertjänst förbehåller sig rätten att när som helst, oavsett anledning, avbryta tillhandahållandet av Tjänsten.
 8. Immateriella rättigheter
  8.1. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter avseende Tjänsten, eller sådant material som genereras av Användarens användning av Tjänsten.
  8.2. Immateriella rättigheter som uppkommer genom användandet av Tjänsten tillfaller Praktikertjänst.
  8.3. Användaren har inte rätt att kopiera, överlåta eller på annat sätt använda sig av immateriell egendom som tillhör Praktikertjänst.
 9. Personuppgiftsbehandling
  9.1. Praktikertjänst är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter i Tjänsten. Närmare information om hur personuppgifterna behandlas, och om den enskildes rättigheter, finns på Praktikertjänsts webbplats samt i dokumentet Hantering av dina personuppgifter.
 10. Tvistelösning och tillämplig lag
  10.1. Tvister med anledning av Användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol i Sverige. Svensk rätt ska tillämpas på Användarvillkoren.
  10.2. Användaren kan även hänskjuta anspråk för alternativ tvistelösning på följande sätt:
  • Användaren kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Användarvillkor eller Tjänsten till Allmänna reklamationsnämnden.
  • Användaren kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning på nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol.
  10.3. För synpunkter på behandlingen av personuppgifter har Användaren möjligheten att kontakta Praktikertjänsts Dataskyddsombud på dso@ptj.se