Dina dataskyddsrättigheter

Varje individ vars personuppgifter behandlas av Praktikertjänst har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Praktikertjänst har ett ansvar att hantera förfrågningar om att utöva dessa rättigheter när du begär det. Vilka rättigheter som gäller för dig beror på omständigheterna och anledningen bakom behandlingen av dina personuppgifter.

Den grundläggande regleringen av dessa rättigheter finns i artikel 12-21 GDPR. Där stadgas följande rättigheter:

 • Rätt till information
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller inbegripet profilering
 • Rätt att lämna klagomål
 • Rätt att begära skadestånd

 

Din rätt till information

Du har rätt till viss information när dina personuppgifter behandlas av eller för Praktikertjänsts räkning. Information om personuppgiftsbehandlingen lämnas till dig både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig vars personuppgifter behandlas. Det kan till exempel vara fallet om det inträffar en personuppgiftsincident hos Praktikertjänst och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri. Informationen tillhandahålls kostnadsfritt.

Din rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att få veta om Praktikertjänst behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om så är fallet har du även rätt att få en kopia på uppgifterna och information om bland annat:

 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • vad uppgifterna används till
 • hur länge uppgifterna sparas
 • vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna har delats med
 • varifrån uppgifterna kommer.

 

Du som söker registerutdrag har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan inkom. Om beskedet tar längre tid, underrättas du om detta innan en månad har passerat.

Det kan finnas omständigheter som medför att information inte ska lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra.

OBS! Ett registerutdrag enligt GDPR är inte detsamma som ett journalutdrag. Genom Patientdatalagen, som kompletterar GDPR, har du rätt till utdrag av din patientjournal och journallogg. För att ta del av dina patienthandlingar eller information om åtkomst till din journal, kontakta den vårdenhet eller mottagning där du har behandlats och begär att få ut din patientjournal eller ett loggutdrag.

Din rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av information om dig som du anser är inkorrekt eller ofullständig. Du har också rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som vi saknar.

Din rätt till radering

Rätten till radering Rätten till radering, även kallad rätten att bli bortglömd, innebär att du som registrerad hos praktikertjänst under vissa omständigheter kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig. 

Din rätt till begränsning

Du har rätt att begära begränsning av Praktikertjänsts behandling av dina personuppgifter, under vissa särskilda omständigheter.

Ett exempel på en situation där du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas är om du anser att uppgifter om dig är felaktiga och du begärt rättelse av dina uppgifter. Medan frågan utreds kan du också begära att behandlingen av de aktuella personuppgifterna begränsas.

Vid en begränsning markeras uppgifterna så att de bara får behandlas för vissa syften. Du blir informerad om en begränsning upphör.

Din rätt till invändning

Du har rätt att göra invändning mot behandling av dina personuppgifter som grundas på en intresseavvägning. 

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller till dig, om uppgifterna behandlas med stöd i ditt samtycke eller ett avtal du har med oss. 

Läs mer om dina rättigheter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den myndighet som arbetar för att skydda alla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) och dina rättigheter på IMY:s webbplats

Registerutdrag

Här hittar du mer information om hur du gör för att begära ut ett registerutdrag.

Läs mer

Övriga rättigheter

Här hittar du mer information om hur du gör för t.ex. begära ut rättelse, radering, begränsning/förflyttning eller invändning mot behandling av personuppgifter. 

Ladda ner dokument