Registerutdrag

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen.

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR) att vända dig till oss på Praktikertjänst AB för att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom ett så kallat registerutdrag.

Vad är ett registerutdrag?

Ett registerutdrag består av en utskrift ur de register hos oss där dina personuppgifter förekommer. Ett registerutdrag innehåller endast information om:

  • Vilka uppgifter som behandlas
  • Hur uppgifterna behandlas och var uppgifterna kommer ifrån
  • Ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnats ut
  • Lagring av personuppgifterna och om det föreligger automatiserat beslutsfattande samt information om dina rättigheter


Vill du ha utdrag från din journal? 

En patientjournal innehåller uppgifter om och dokumentation över till exempel en patients hälsotillstånd, behandling och vårdåtgärder. Om du är intresserad av att ta del av journalutdrag eller journalanteckningar, vänligen vänd dig då direkt till de vårdenheter du besökt för att ta del av dessa uppgifter.

Hur begär jag ett registerutdrag?

Du som vill begära ett registerutdrag har flera alternativa tillvägagångssätt:

För att vi ska kunna besvara din begäran om registerutdrag behöver du styrka din identitet. Hur identifieringen ska gå till regleras inte i GDPR. Om du använder vår digitala lösning, så identifieras du med hjälp av BankID. När du skickar en begäran med hjälp av en fysisk blankett så gör vi på Praktikertjänst bedömningen att du behöver identifiera dig på annat sätt. Exempelvis kan det ske genom att skicka in en kopia på en verifierad ID-handling tillsammans med en ifylld förfrågan. Du kan själv välja om du vill skicka in förfrågan via post, via e-post eller om du kommer in till vår reception.

Finns det information om mig som jag inte får ta del av när jag begär ett registerutdrag?

Det kan finnas information gällande dig som du trots din begäran inte får ta del av. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, eller i vissa fall där vi inte får lämna ut uppgifterna enligt annan lagstiftning. Det kan också vara så att det finns en särskild bestämmelse som avviker från den vanliga skyldigheten att lämna ett registerutdrag. Här är tre exempel på sådana undantag:

  • Registerutdraget behöver inte innehålla sådana personuppgifter i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande.
  • Ett registerutdrag ska inte innehålla sådan information som inte skulle lämnats ut till den registrerade enligt offentlighet- och sekretesslagen, till exempel uppgifter i förundersökning eller uppgifter om den enskildes hälsotillstånd i vissa fall. Detta gäller även om den som den sökande vänder sig till inte är en myndighet.
  • Det kan också finnas särskilda registerförfattningar som föreskriver att vissa personuppgifter inte får lämnas ut till den registrerade.


När får jag mitt registerutdrag?

När du har ansökt om att få ett registerutdrag kan vi skicka registerutdraget till dig via samma kanal som förfrågan kom in. Det betyder att om du skickade in förfrågan via e-post kommer registerutdraget skickas via e-post om du inte angett annat i förfrågan. Du kommer få svar inom en månad men i vissa mer komplexa ärenden kan det ta längre tid.

Vad kostar det?

Ett första registerutdrag är kostnadsfritt. För ytterligare kopior och förfrågningar, eller om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, får det tas ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Registerutdrag för barn

När det gäller barn under 15 år, som inte kan förväntas förstå vad det innebär, ska vårdnadshavaren/vårdnadshavarna istället göra beställningen och du/ni som vårdnadshavare behöver styrka vårdnaden.

Om du har frågor eller funderingar
får du gärna kontakta oss:


E-post
dso@ptj.se

Telefonnummer
010-128 00 00

Begär ett registerutdrag via blankett

Här hittar du blanketten Förfrågan om behandling av personuppgifter och begäran om registerutdrag.

Ladda ner dokument

Kontakta oss

E-post
dso@ptj.se

Telefonnummer
010-128 00 00

Besöksadress
Adolf Fredriks Kyrkogata 9, Stockholm

Postadress
Praktikertjänst AB, 103 55 Stockholm