en bild

Hälso- och sjukvården under 2022

Praktikertjänst är en av Sveriges största vårdgivare inom privat driven hälso- och sjukvård. Ungefär var femte patient som söker vård gör det på någon av bolagets mottagningar. I verksamheten ingår allt från primärvård till specialistvård inom de flesta specialistområden.

Inom affärsområde hälso- och sjukvård bedriver Praktikertjänst verksamhet i 20 av landets 21 regioner. Erbjudandet består av vård- och hälsocentraler, öppen specialistvård, rehab, barnavårdscentraler, mödrahälsovård, psykologer och psykoterapeuter. Huvuddelen av verksamheterna drivs genom vårdavtal med regionerna via lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig upphandling (LOU), eller via Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF).

Under 2021 introducerades Praktikertjänst Vård, en verksamhetsform med vårdenheter som inte är ägarledda. Det är ett sätt att ge fler möjligheten att bedriva vård inom Praktikertjänst, även de praktiker som i ett första skede inte är redo att bli delägare. Konceptet underlättar också för Praktikertjänst att förvärva vårdmottagningar vilket skapar ytterligare tillväxtpotential. Satsningen har fallit väl ut och 18 nya mottagningar inom primärvård och rehab har förvärvats eller startats upp under 2022.

Nettoomsättningen i affärsområdet uppgick under 2022 till 4 711 (4 449) miljoner kronor. Antalet mottagningar i affärsområdet ökade med 22 under året, primärt drivet av etableringen av nya verksamheter inom Praktikertjänst Vård.

En verksamhetsmodell som ger hög kvalitet och nöjda patienter Praktikertjänsts kooperativa modell skapar värden både för de som utför vården och för patienterna. Delägarna är kliniskt aktiva och ansvarar för att driva och utveckla vården på mottagningen. Samtidigt får de stöd inom viktiga administrativa och verksamhetskritiska områden. Resultatet är mer tid till det som medarbetarna brinner för – att göra ett så bra jobb som möjligt för patienterna. De som är verksamma inom Praktikertjänst stannar länge i sin verksamhet. Det skapar kontinuitet och starka patientrelationer, vilket påverkar såväl patientupplevelse som kvalitet positivt. Det är en viktig anledning till att Praktikertjänst under 2022 återigen toppar SKR:s Nationell patientenkät primärvård.

Hela 16 enheter i Praktikertjänsts regi kvalar in på topp 100 och Praktikertjänst överträffar rikssnittet i samtliga sju kategorier som mäts. Störst skillnad mellan Praktikertjänst och övriga privata och offentliga vårdgivare återfinns i kategorierna helhetsintryck och kontinuitet/ koordinering.

Patientsäkerhet i fokus
Praktikertjänst arbetar systematiskt med patientsäkerhetsfrågor, både på central och lokal nivå, med ett gemensamt kvalitetsledningssystem som nav och ambitionen är att vara ledande när det gäller kvalitet såväl som patientsäkerhet. Under året har Praktikertjänst ytterligare förstärkt insatserna genom att skapa en ny struktur för stöd, utbildning och erfarenhetsutbyte åt de medicinskt ledningsansvariga läkarna i bolaget.

I takt med att bolagets vårdenheter blir större och Praktikertjänst får fler verksamheter där en läkare inte är verksamhetschef, ökar betydelsen av denna funktion. Här skapar den kooperativa modellen värde för verksamheterna. Genom att etablera tydliga centrala rutiner, i linje med de höga krav som ställs i patientsäkerhets- och hälso- och sjukvårdslagstiftningarna, underlättas arbetet för verksamheterna och de medicinskt ansvariga läkarna runt om i landet. Inte minst säkerställer det en god och säker vård för patienterna.

Ett nytt politiskt landskap
Höstens val innebar en ny regering och nya politiska styren i en majoritet av landets regioner. Från Praktikertjänsts perspektiv är önskemålen tydliga. Omställningen till en god och patientnära vård kräver en utökad satsning på primärvården, bland annat för att upprätthålla patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön, men också för att nå Socialstyrelsens rekommendation om 1 100 patienter per läkare.

Privat drivna vårdcentraler utgör 50 procent av Sveriges primärvård. Det är därför viktigt att ha lika villkor för alla verksamheter, oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Som en långsiktig aktör med ambitionen och kraften att vara en viktig del av Sveriges totala vårdlösning eftersträvar Praktikertjänst också långsiktigt stabila förutsättningar, exempelvis kring vårdval i specialistvården. Detta för att kunna upprätthålla en hög investeringsnivå i nya och utökade verksamheter, i likhet med den stora ortopediska operationsverksamhet som byggts i Stockholm.

Praktikertjänst driver frågor på nationell och regional nivå som är viktiga för verksamheterna och vårdens utveckling. Bolaget har regionala chefsläkare som för dialogen med regionerna och andra privata vårdgivare, avtalsansvariga som arbetar med avtalsinnehåll och villkor samt affärscoacher som hjälper verksamheterna att skapa rätt ekonomiska förutsättningar. Allt för att göra det lätt att bedriva god vård inom Praktikertjänst.

Digitalisering skapar mervärde
En fortsatt hög utvecklingstakt av det digitala vårderbjudandet i appen Mitt PTJ skapar stora fördelar både för patienterna och för verksamheterna. Den absolut största vinsten för patienterna kommer av ett flexiblare sätt att hålla kontakten med sin vårdcentral och läkare, i och med att de inte längre är hänvisade till enbart fasta telefontider och fysiska besök.

För Praktikertjänst är Mitt PTJ mer än ett arbetsverktyg, det är ett helt nytt arbetssätt. Den information patienterna lämnar via appen ger helt nya möjligheter att sortera och prioritera ärenden. Resultatet är att patienten träffar rätt kompetens för sitt specifika ärende direkt vilket effektiviserar verksamheten och ökar kvaliteten på vården. Under 2022 anslöt sig ytterligare 14 mottagningar till Mitt PTJ och vid årets slut använde 256 verksamheter lösningen.