Kvicksilver i tandvården

Visste du att en tesked kvicksilver kan räcka för att förgifta en medelstor sjö? Här kan du läsa om kvicksilver inom tandvården.

Vi använder inte amalgam längre. Hur kan det då vara ett miljöproblem?
Det finns delar av befolkningen som fortfarande har amalgamfyllningar. Det beräknas finnas upp till 15 ton kvicksilver hos svenska befolkningen. Tandvård räknas som en miljöfarlig verksamhet, bland annat då avfall från urborrade amalgamfyllningar ska omhändertas. Inom EU uppskattas det finnas över 1 000 ton kvicksilver i befolkningens munnar (Källa: Study on the potential for reducing mercury pollution from dental amalgam and batteries”, BIO Intelligence Service, European Commission, 2012).

Vi har amalgamavskiljare. Då fångas väl allt kvicksilver upp?
Nej, trots krav på amalgamavskiljare är det ytterst få tandvårdskliniker som har nollutsläpp av kvicksilver. De finaste amalgampartiklarna fångas inte upp av avskiljarna. Utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar har minskat sedan amalgam förbjöds som tandfyllnadsmaterial år 2009, men de utsläpp som finns kvar är inte obetydliga. Urborrning av amalgamfyllningar kommer att göras under många år framöver. År 2020 beräknas det fortfarande finnas flera ton amalgam i tänderna hos svenska befolkningen.

Det kvicksilver som kommer ut i avloppsrören sjunker väl till botten och stannar kvar där?
Nej, det finns risk för att kvicksilvret från rören läcker ut i avloppsvattnet. Risken att kvicksilver lagrats i rören är särskilt stor i de mottagningar där tandvård bedrivits innan kravet på avskiljare kom och där äldre avskiljare med en sämre funktion än dagens använts.

Varför är kvicksilver miljöfarligt?  
Dentalt amalgam består till hälften av kvicksilver. När kvicksilver kommer ut i naturen kan det lätt omvandlas till metylkvicksilver, som är den farligaste formen av kvicksilver. Det är extremt giftigt och påverkar fosterutveckling samt kan påverka centrala nervsystemet hos människor. Kvicksilver kan också skada muskler, njurar och immunförsvar. Kvicksilvrets giftverkan är beroende av i vilken kemisk form det befinner sig. I dentalt amalgam är kvicksilvret mycket hårt bundet och har därför kunnat fungera som tandfyllnadsmaterial för de flesta.

 

Webbaserat verktyg

Ett öppet och kostnadsfritt utbildningsmaterial om hur tandvården kan minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam. Här finns korta filmer, interaktiva artiklar och dokument. Webbverktyget finns på flera språk: svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Läs mer