Sanering, Hg-Rid

Saneringar av avloppsrör är en viktig del av projektet för att utveckla en effektivare och mer användarvänlig metod. Projektet ska arbeta med att ta fram en effektivare metod för att sanera tunna, tjocka och svårtillgängliga rör. Utrustning, metoder och förfaranden ska utvecklas för att kontrollera om saneringsmetoden tar bort alla sediment.

Filmning av rör
Filmutrustning kommer att testas och utvärderas då filmning är det bästa verktyget för att få en klar bild av insidan av rören. Genom att noggrant undersöka filmerna kan saneringsmetoder utvärderas och förbättras. Filmning genomförs både innan saneringen påbörjas och efter avslutad sanering. För torra system innebär detta från samtliga behandlingsstolar och nedströms. För våta system filmas i sugledningen både från behandlingsstolarna och nedströms, samt från sugrummet och uppströms.

Filmning i lokal där 142 gram kvicksilver samlades in:

 

 

Filmning i lokal där 1688 gram kvicksilver samlades in:

 

 

Test av kemikalier som binder kvicksilver

Under detta delprojekt ingår att pröva kemisk behandling av rörsystem för att minska kvicksilverläckage från nyligen behandlade ytor som förorenats med metalliskt kvicksilver. Kemikalierna binder metalliskt kvicksilver så att det inte kommer att lösas upp i vatten. Kvicksilverhalterna före och efter behandling kommer att utvärderas för att fastställa effektiviteten av kemikalierna. De föreslagna kemikalierna har ingen negativ miljöpåverkan. De bryts ned till ofarliga ämnen snabbt så att de ursprungliga kemikalierna inte kommer att nå det allmänna avloppsnätet.

Insamlat kvicksilver

Efter 59 saneringar har drygt 18,5 kg rent kvicksilver samlats in vid Praktikertjänsts tandvårdsmottagningar och omhändertagits som miljöfarligt avfall. Mängden insamlat kvicksilver från saneringar varierar, från ca 3 gram till cirka 2,3 kilo

Exempel på rör innan sanering.

 Hur går en sanering till?

Kvicksilverförorenade avloppsrör, vattenlås och golvbrunnar spolas rena. Saneringsmetoden säkerställer att inget kontaminerat vatten når avloppsnätet. Allt saneringsvatten omhändertas sedan för efterbehandling och transporteras som farligt avfall. Utvunnet kvicksilver deponeras i godkänd underjordisk förvaringsanläggning. Sweden Recycling har mobila spolanordningar så att rör högre upp i en fastighet kan nås. Rör som har sanerats märks med saneringsdatum och vem som utförde arbetet. En sanering tar vanligtvis 3-4 timmar. Patientbehandling kan fortsätta direkt efter att saneringen har gjorts.

Patientbehandling kan fortsätta direkt efter att saneringen har gjorts.

Vattenlås som saneras kan innehålla stora mängder rester av amalgam

Vattenlås som saneras kan innehålla stora mängder rester av amalgam 

 

Omhändertagande av saneringsavfallet

Saneringsvattnet och slammet samlas upp och transporteras till Sweden Recyclings anläggning i Växjö för vidare transport till systerbolaget Medentex GmbH i Tyskland för behandling. Utvunnet kvicksilver deponeras i en godkänd underjordisk förvaringsanläggning i Tyskland.

Sweden Recycling AB och Medentex GmbH har samtliga tillstånd som krävs.