Vägledning minskat kvicksilverutsläpp

Projektet har tagit fram ett förslag på vägledning för rutiner i syfte att minimera utsläppet av kvicksilver från tandvårdsmottagningar i Sverige. Förhoppningen är att vägledningen ska inspirera och vara ett stöd i andra länders arbete med att ta fram riktlinjer.

Innehåll i vägledningen

Krav på amalgamavskiljare

Antal amalgamavskiljare

Installation amalgamavskiljare

Installation sugsystem

Bufferttank

Sugslangar

Diskbänksavskiljare

Desinfektionsmedel

Rutiner vid patientbehandling

Märkning av rör

Vattenprover

Vattenlås och golvbrunn

Rörarbeten, ny- och ombyggnad

Skötsel av amalgamavskiljare på mottagningen

Egenkontroll

Hantering av kvicksilverhaltigt avfall

Miljöservice

Sanering

Händelsehantering

Kompetens

 

Vägledningen kommer kontinuerligt att revideras vid behov och finns tillgänglig på projektets webbplats www.praktikertjanst.se/life och via projektets webbverktyg www.hg-rid.eu Maila gärna synpunkter till lifehg@ptj.se

Vägledningen har diskuterats vid ett flertal dialogmöten med tandvårdsteam, dentaltekniker och miljöinspektörer. Mötena har resulterat i många synpunkter som har dokumenterats. Vägledningen har uppdaterats med hänsyn till kommentarerna. Vägledningen har diskuterats vid följande möten med tandvårdsaktörer och miljökontor:

  • Möte med miljöansvariga vid Folktandvården – november 2017
  • Swedental, den största dentalkonferensen i Norden. Via en digital enkät samlades synpunkter på vägledningen in – november 2017
  • Servicetekniker hos Sweden Recycling – december 2017
  • Tandvårdsteam i Praktikertjänst – februari 2018
  • Hygiensymposium anordnat av tandvårdssektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) – februari 2018. Frågor ställdes via Mentimeter, se frågor och svar här
  • Referensgrupp miljöinspektörer – mars 2018
  • Dentaltekniker, Plandent – maj 2018

 

Projektet har också deltagit på en konferens arrangerad av Privattandläkarna med en presentation och dialog. Citat från deltagare på dessa möten:

”Det var en mycket intressant och givande dag!”

”Tack för ett givande möte!”

”Mötet gav oss mycket att tänka på i framtiden.”

”En upplysande och lärorik presentation.”

Blocks

Webbaserat verktyg

Ett öppet och kostnadsfritt utbildningsmaterial om hur tandvården kan minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam. Här finns korta filmer, interaktiva artiklar och dokument. Webbverktyget finns på flera språk: svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Läs mer