Forskning och utveckling

Praktikertjänsts FoU-bidrag har som syfte att stimulera forsknings- och utvecklingsarbete som kan få betydelse för bolagets verksamhet och för tandvården och hälso- och sjukvården i stort.

Alla anställda i Praktikertjänst har möjlighet att söka och få FoU-bidrag. Praktikertjänsts styrelse har beslutat att under 2019 avsätta 500 000 kronor för detta ändamål. Sista ansökningsdag är den 21 juni 2019.

En särskild FoU-nämnd i Praktikertjänst har till uppgift att fördela forsknings- och utvecklingsstöden. Med erfarenhet från tidigare års ansökningar, som i huvudsak avsett forskningsprojekt, vill nämnden framhålla att även utvecklingsarbete kan erhålla bidrag. FoU-nämnden tillämpar i sin bedömning de kriterier som gäller vid fördelning av andra forskningsanslag, exempelvis från fakulteterna och från Medicinska forskningsrådet.

Dock tas särskild hänsyn till den betydelse projekten kan förväntas ha för Praktikertjänsts kliniska, praktiska och administrativa verksamhet. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Om du är anställd i Praktikertjänstkoncernen och vill söka FoU-bidrag ska du redovisa pågående eller avslutade projekt till FoU-nämnden senast 21 juni 2019. Vid publicering av forskningsresultat ska anges att arbetet utförts med bidrag från Praktikertjänst.

Om du har frågor eller vill ansöka om bidrag kan du kontakta FoU-nämndens ordförande Anders Jonsson.

Blocks